(07.05.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 4. 5. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 73/2018 Sb. vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky.

Těmi jsou její novelizační vyhlášky č. 348/2014 Sb. a č. 442/2016 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že ke zrušení přistoupilo v důsledku přechodu oprávnění vybírat úplatu za činnosti v oblasti vydávání a distribuce technických norem z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na státní příspěvkovou organizaci Česká agentura pro standardizaci. Ta byla zřízena na základě zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 265/2017 Sb., ceny jsou přitom u ní stanoveny ceníkem. Úpravy v intencích rušených vyhlášek tedy již nebylo potřeba.

Vyhláška, a tedy zrušení uvedených předpisů, nabývá účinnosti dnem 19. 5. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar