(21.08.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 168/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.

Důvodová zpráva k vysvětlení nezbytnosti změny, jíž aktuální novela přináší, vysvětluje, že tzv. velká novela zákona o vysokých školách provedená s účinností od 1. 9. 2016 zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 137/2016 Sb. zavedla nový systém akreditací. V souvislosti s tím byly tehdejší studijní programy akreditovány podle nové právní úpravy prostřednictvím přechodného ustanovení, a to nejméně na dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti velké novely. Tedy, doba platnosti akreditace udělené rozhodnutím podle dosavadních předpisů zůstala zachována, s tím, že bude činit nejméně 3 roky. Zároveň bylo stanoveno, že po tuto dobu zůstane zachováno i dosavadní členění těchto programů na studijní obory, ruku v ruce s tím byla vyloučena možnost rozšiřovat akreditaci dosavadních studijních programů pro další studijní obory.

Následný proces akreditace nových studijních programů se však oproti původním předpokladům výrazně zpomalil. Postup při udělování akreditací se z procesního hlediska ukázal být náročnějším a bylo vyhodnoceno, že se nepodaří včas akreditovat nové studijní programy na všech vysokých školách plně tak, aby mohlo dojít k plynulému přechodu mezi dosavadními studijními obory a novými studijními programy. Proto zákonodárce přistoupil k prodloužení uvedené doby akreditace, a to do konce roku 2024, což realizuje právě publikovanou novelou.

Jejím deklarovaným cílem je tak prodloužit hromadně legislativní cestou platnost akreditace zmíněných studijních programů akreditovaných prostřednictvím přechodných ustanovení zákona č. 137/216 Sb., a to především za účelem umožnit dostudování v těchto programech stávajícím studentům.

Své účinnosti zákon nabývá dnem 31. 8. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar