(27.07.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20.7.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 222/2016 Sb. zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).

Zákon přinese zcela novou koncepci Sbírky zákonů a mezinárodních smluv jakožto platformy pro vyhlašování závazných znění právních předpisů, mezinárodních smluv a jiných aktů stanovených zákonem. Nahradí přitom současnou právní úpravu prezentovanou zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, jenž bude s účinností nového zákona zrušen, a to včetně svých novel.

Nově koncipovaná sbírka bude vedena jak v elektronické podobě, tak i v podobě listinné, přičemž obě budou mít stejné právní účinky. Elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv bude informačním systémem veřejné správy, který bude spravovat Ministerstvo vnitra.

Nove koncipovaná Sbírka zákonů a mezinárodních smluv má, dle důvodové zprávy, zvýšit dostupnost, přehlednost a srozumitelnost platného práva a usnadnit, zkvalitnit a zefektivnit jeho tvorbu napříč celým legislativním procesem.

Zákon nabude své účinnosti za relativně dlouhou dobu, a sice dnem 1.1.2020.