(24.07.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 10. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 194/2017 Sb. zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.

Je jedním z projevů transpozice evropské směrnice 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, když v rámci vnitrostátního práva upravuje pravidla zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Jeho cílem je, dle důvodové zprávy, usnadnit zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a meziodvětvovou koordinaci. Dominantní část celkových nákladů na budování sítí, a to bez ohledu na použitou technologii, totiž mají představovat náklady na stavební práce. Stanovení a precizace práv a povinností platných v různých fázích budování infrastruktury pak má vést k významnému snížení nákladů, a to jak na straně veřejného sektoru, tak na straně podnikatelů v oblasti sítí elektronických komunikací. Takové snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se pak má, vedle dalšího, projevit pozitivně na zvýšení míry digitalizace veřejného sektoru. Záměru má být dosaženo například umožněním intenzivnějšího využití stávajících fyzických infrastruktur, posílenou spoluprací při plánování stavebních prací, zefektivněním postupů udělování povolení či odstraněním překážek pro infrastrukturu připravenou pro vysokorychlostní připojení zastavěnou v budovách.

Zákonem je rovněž novelizován zákon o elektronických komunikacích, zákon o správních poplatcích, stavební zákon a zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

Účinnosti nabývá, s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem 25. 7. 2017.