(16.03.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 3.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 65/2017 Sb. zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Tento velmi turbulentně diskutovaný zákon má nově upravit opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a dále působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona.

Důvodová zpráva nutnost nové právní úpravy opírá o snahu zvýšit ochranu veřejného zdraví, a to zejména pokud jde o děti a mladistvé, ale také snížit dopady škod působených návykovými látkami v rovině sociální, bezpečnostní a hospodářské. Povinnosti stanovené v této oblasti mají být díky zákonu vymáhány efektivněji, než tomu bylo doposud.

Nejvíce viditelným dílčím cílem nové úpravy je posílení ochrany před účinky nepřímého tabákového kouře a rozšiřování nekuřáckého prostředí, když dochází k rozšíření vymezení typů míst, kde bude zakázáno kouřit. Má být rovněž omezena dostupnost tabákových a souvisejících výrobků, a dále také alkoholických nápojů, zlepšit by se rovněž měla vymahatelnost zákona především v souvislosti se zákazem prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let.

Zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Ten se, s účinností nového zákona, zrušuje, a to včetně svých novel. Mimo toho je novelizováno třináct dalších zákonů, mezi nimi například zákon o České obchodní inspekci, zákon o přestupcích, živnostenský zákon, zákon o obecní policii, zákon o návykových látkách, zákon o spotřebních daních, zákon o léčivech, zákon o Policii ČR či zákony o zdravotních službách a o specifických zdravotních službách.

Zákon nabývá účinnosti dnem 31.5.2017.