(03.10.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 262/2017 Sb. zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže).

Je projevem transpozice evropské směrnice 2014/104/EU o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži, když v podrobnostech upravuje některé otázky spojené s povinností nahradit škodu způsobenou porušením pravidel o hospodářské soutěži stanovených zákonem upravujícím ochranu hospodářské soutěže, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie upravujícími ochranu hospodářské soutěže nebo předpisy Evropské unie, a to dohodou soutěžitelů nebo zneužitím dominantního postavení soutěžitelů a uplatňováním práva na náhradu škody z omezování hospodářské soutěže v těchto případech.

Cílem zákonodárce deklarovaným v důvodové zprávě bylo zpřesnit úpravu uplatňování práva na náhradu škody způsobené omezením hospodářské soutěže a sjednotit základní principy tohoto uplatňování s odkazem na evropskou legislativu na úrovni členských států. Nová úprava má přinést přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody způsobené porušením pravidel hospodářské soutěže, a to jak porušením předpisů na úrovni práva unijního, tak právního řádu českého.

Zákon nabyl své účinnosti dnem 1. 9. 2017.