(23.08.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 170/2018 Sb. zákon o distribuci pojištění a zajištění.

Upravena je jím nově činnost osob oprávněných zprostředkovávat pojištění nebo zajištění, včetně činnosti těchto osob v zahraničí, práva a povinnosti při distribuci pojištění nebo zajištění, a nakonec působnost správních orgánů v oblasti distribuce pojištění nebo zajištění. Jde přitom o projev transpozice evropské směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu, konkrétně jejích čl. 183 – 185, a evropské směrnice 2016/97 o distribuci pojištění.

Důvodová zpráva vysvětluje, že především druhá z uvedených směrnic měla do oblasti sjednávání pojistných produktů a služeb přinést řadu nových regulatorních prvků, jež odpovídají celkové koncepci Evropské komise k ochraně spotřebitele na finančním trhu. Podstatou této koncepce má být zejména sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele pro různé způsoby distribuce, posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech, a nakonec zvýšení nároků na profesionalitu osob působících v daném odvětví. Na to musel zákonodárce na vnitrostátní úrovni reagovat, přičemž bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější, vzhledem ke komplexnosti změn, zpracovat pro tento sektor zákon zcela nový. Ten tak nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, který se s účinností nového zákona zrušuje, a to včetně svých novel.

Současně byl ve shodné částce Sbírky zákonů publikován také změnový zákon, tedy zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění, a sice pod č. 171/2018 Sb. Celkově jde o šest dalších novelizovaných zákonů, jmenovitě o živnostenský zákon, zákon pojišťování a financování vývozu se státní podporou, zákon o finančním arbitrovi, zákon o správních poplatcích, zákon o pojišťovnictví a občanský zákoník.

Oba nově publikované zákony své účinnosti nabývají dnem 1. 12. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar