(06.10.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.9.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 300/2016 Sb. zákon o centrální evidenci účtů.

V podrobnostech upravuje práva a povinnosti související s vytvořením, užíváním a provozem centrální evidence účtů jako jednoho z prostředků sloužících k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů a k zajištění významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky nebo Evropské unie. Zákonem se nově zřizuje centrální evidence o účtech vedených bankami, zahraničními bankami, které vykonávají svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, a spořitelními a úvěrními družstvy pro jejich klienty. Jejím správcem je Česká národní banka.

Dle důvodové zprávy má evidence umožnit oprávněným orgánům veřejné moci na jednom místě zjistit, u které úvěrové instituce má či měla konkrétní osoba účet, jehož je či byla vlastníkem nebo disponentem, a na základě této informace k podrobnostem dotazovat již jen příslušnou úvěrovou instituci. Má tak odpadnout plošné dotazování desítek institucí, minimalizovat se riziko úniku informací v citlivých kauzách, zvýšit se rychlost přístupu oprávněných subjektů k relevantním informacím a ve výsledku být celý systém výrazně efektivnější.

V souvislosti s novým zákonem byl přijat a ve shodné částce Sbírky zákonů publikován rovněž změnový zákon, tedy zákon č. 301/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů. Ten mění šest dalších zákonů, a sice zákon o informačních systémech veřejné správy, zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o svobodném přístupu k informacím, trestní řád a zákon o ochraně osobních údajů.

Oba zákony nabyly účinnosti, s výjimkou několika ustanovení prvního z nich, dnem 6.10.2016.