(27.10.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 3.10.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 324/2016 Sb. zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).

Zákon nově v podrobnostech upravuje některé povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky a jejich používání, povinnost poskytovatele zdravotních služeb hlásit údaje o otravách biocidními přípravky a účinnými látkami do Národního zdravotnického informačního systému, působnost správních orgánů při výkonu státní správy v oblasti dodávání a používání biocidních přípravků, v oblasti účinných látek a v oblasti dodávání ošetřených předmětů, ale také sankce za porušení povinností stanovených

jednak přímo použitelnými předpisy EU upravujícími dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, jednak i tímto zákonem.

Navazuje přitom na přímo použitelné evropské předpisy, jakými jsou například nařízení č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, prováděcí nařízení č. 354/2013 o změnách biocidních přípravků povolených podle nařízení č. 528/2012, prováděcí nařízení č. 414/2013, kterým se stanoví postup pro povolování stejných biocidních přípravků v souladu s nařízením č. 528/2012, či nařízení č. 492/2014, kterým se doplňuje nařízení č. 528/2012, pokud jde o pravidla pro obnovení povolení biocidních přípravků, která podléhají vzájemnému uznávání, ale i nařízení další.

Zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Ten se, s účinností nového zákona, ve své první a čtvrté části zrušuje, a to včetně novel. Rekodifikace dané právní materie byla realizována v návaznosti na zrušení evropské směrnice 98/8/ES, jejíž byl dosavadní zákon transpozicí, a na novou evropskou legislativu prezentovanou primárně již zmíněným nařízením č. 528/2012.

Zákonem je dále novelizován zákon o správních poplatcích a chemický zákon. Účinnosti nabyl dnem 18.10.2016