(23.02.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.2.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 38/2017 Sb. vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími.

Jde o vyhlášku vydanou Ministerstvem zemědělství podle zákona o spotřebních daních k provedení jeho § 57 odst. 14. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou shodného názvu publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 202/2014 Sb. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Dle důvodové zprávy bylo hlavním cílem změny upravit způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě v souvislosti s novelou zákona o spotřebních daních publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 453/2016 Sb. Stejně tak bylo ambicí zajistit soulad vnitrostátní právní úpravy s příslušnou evropskou legislativou, především pak s nařízením Komise (EU) č. 651/2014.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2017.