(02.07.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 117/2018 Sb. vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky.

Byla Ministerstvem zdravotnictví vydána podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, přičemž obsahuje podrobnosti k obsahu a hodnocení aprobační zkoušky, přihlášce, termínu a místu konání písemné a ústní části aprobační zkoušky, samotné písemné části aprobační zkoušky, praktické části aprobační zkoušky, podmínkám vykonání ústní části aprobační zkoušky, průběhu ústní části aprobační zkoušky či k následkům neúčasti a odstoupení od vykonání části aprobační zkoušky.

Ministerstvo zdravotnictví ke zpracování nové prováděcí vyhlášky přistoupilo v návaznosti na novelu výše uvedeného zákona publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 67/2017 Sb. V souvislosti s tím je novelizována rovněž vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), a to vyhláškou publikovanou ve shodné částce Sbírky zákonů pod č. 118/2018 Sb.

Obě nové vyhlášky své účinnosti nabyly, s výjimkou jednoho z ustanovení první z nich, dnem 21. 6. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar