(15.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 4.11.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 357/2016 Sb. vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Vyhláška vydaná k provedení branného zákona a zákona o vojácích z povolání nově v podrobnostech upravuje společné zásady pro posuzování zdravotní způsobilosti, proces samotného posuzování zdravotní způsobilosti, ať již jde o lékařské prohlídky vojáků v činné službě, posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů, posuzování zdravotní způsobilosti občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, posuzování zdravotní způsobilosti občana v odvodním řízení či o posuzování zdravotní způsobilosti specialisty, ale také náležitosti a využití lékařského posudku o zdravotní způsobilosti a způsob posuzování zdravotní způsobilosti vojáků k vojenské činné službě při přezkumném řízení.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 103/2005 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

K přijetí zcela nové právní úpravy Ministerstvo obrany přistoupilo proto, že již dosavadní právní úpravu považovalo za poplatnou době svého vzniku, a to jak terminologicky, tak i věcně, a v současné době již nesplňující požadavky, jejichž naplnění je jí sledováno. Důvodová zpráva za jeden z předních cílů nové úpravy uvádí nutnost upravit některé parametry jednotlivých kritérií posuzování zdravotní způsobilosti tak, aby ozbrojené síly mohly podle svých skutečných potřeb disponovat vojáky, u nichž kromě odpovídajícího zdravotního stavu bude možné pro jejich zařazení využít také jejich občanské specializace, vzdělání a dalších dovedností, vše v souladu s modernizací ozbrojených sil a s novými technologiemi a postupy, jichž využívají.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 4.11.2016.