(06.03.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 28.2.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 53/2017 Sb. vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu.

Vyhláška vydaná Ministerstvem financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazu. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Ministerstvo tím reaguje na změny v obou výše uvedených zákonech provedených novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 368/2016 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2017.