(09.08.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 209/2017 Sb. vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb.

Byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vydána k provedení § 113 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích a § 37 odst. 2 písm. a) zákona o poštovních službách, aby nahradila část dosavadní právní úpravy prezentované vyhláškou č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Dosavadní vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací totiž po účinnosti kontrolního řádu již neodpovídal nově zavedené terminologii ani potřebám kontrolní praxe. Přesto podle § 29 odst. 2 zákona o kontrole platilo, že obsahují-li dosavadní pověření ke kontrole ve formě průkazu odkaz na dřívější zákon o státní kontrole, zůstávají v platnosti nejdéle do 31. 12. 2017. V oblasti poštovních služeb zase nebyly doposud průkazy k výkonu kontroly vydávány vůbec, pověření ke kontrole mělo podobu písemného pověření. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní právní úpravu v této oblasti konsoliduje a přichází s jednotným průkazem pro obojí.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.