(08.09.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 239/2017 Sb. vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa.

Ministerstvem zemědělství byla vydána podle § 194 písm. b) stavebního zákona, aby nově stanovila technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa, kterými jsou stavby lesních cest, stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu, stavby hrazení bystřin a strží a stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd. Stanovené technické požadavky přitom platí bez ohledu na to, zda se stavba pro plnění funkcí lesa nachází v lese.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Dle důvodové zprávy přineslo 15 let aplikace předchozí vyhlášky řadu podnětů pro její úpravu, další významné poznatky vyplynuly především z procesu aktualizace příslušných technických norem. Pokud se k tomu připočte nová právní úprava v oblasti stavebnictví a vodního hospodářství, a to oproti té, z níž vycházela vyhláška předchozí, vyhodnotilo ministerstvo, že nastala vhodná doba pro příslušnou právní úpravu novou. Ta by měla zachovávat účel a z větší části také přejímat rozsah právní úpravy dosavadní.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.