(26.06.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 15. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 110/2018 Sb. vyhláška o tabákových nálepkách.

K provedení § 131 písm. a) až g) zákona o spotřebních daních jí Ministerstvo financí nově upravuje rozměr a vzory tabákové nálepky, její umístění, objednávání, odběr a distribuci, evidenci, a nakonec vracení poškozených tabákových nálepek. Nahrazuje jí dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel.

Za hlavní důvod zpracování nové vyhlášky ministerstvo přitom uvádí potřebu přizpůsobit parametry tabákové nálepky v návaznosti na unijní legislativu v oblasti potravin a tabákových výrobků. Tzv. tabáková produktová směrnice, tedy evropská směrnice 2014/40/EU, jež byla transponována také do české vnitrostátní právní úpravy, přišla s novým způsobem označování a balení tabákových výrobků včetně zdravotních varování, která musí být uvedena na jednotkových baleních tabákových výrobků a jakémkoliv vnějším balení. Zavedla se také opatření týkající se sledovatelnosti tabákových výrobků a bezpečnostní prvek, který umožní ověřit pravost tabákových výrobků. Pokud jde o tento bezpečnostní prvek, jenž má plnit zejména funkci prostředku pro ověření pravosti tabákového výrobku, důvodová zpráva dále uvádí, že tabáková produktová směrnice připouští, aby místo něj bylo, za určitých podmínek, členskými státy použito vnitrostátní identifikační označení používané pro daňové účely. V České republice jím je tabáková nálepka.

K nahrazení povinného bezpečnostního prvku tabákovou nálepkou s modifikovanými parametry má dojít s účinností od 20. 5. 2019, v té době má uplynout rovněž přechodné období, v jehož rámci může být tabáková nálepka umisťována na horní okraj zadní strany tvrdého jednotkového balení cigaret nad kombinované zdravotní varování. Po tomto datu se již na horním okraji jednotkového balení musí nacházet kombinované zdravotní varování. Shodně uplyne přechodné období u měkkého jednotkového balení cigaret, kdy již nebude možné umisťovat tabákovou nálepku přes horní boční okraj jednotkového balení cigaret. S ohledem na to, že veškerá varování a sdělení podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích nesmí být tabákovou nálepkou narušena nebo překryta, nebude možné používat tabákovou nálepku zavedeným způsobem. Na to všechno muselo ministerstvo změnou technických parametrů tabákové nálepky zareagovat. Z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti byla namísto podstatné novelizace stávající vyhlášky zvolena cesta zpracovat vyhlášku zcela novou, nahrazující tu předchozí.

Nová vyhláška své účinnosti nabývá dnem 15. 2. 2019.

Autor: Mgr. Martin Glogar