(17.04.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyhláška byla vydána Ministerstvem školství podle § 65 odst. 4 školského zákona, když nově upravuje seznam nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými mohou žáci při praktickém vyučování nakládat pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle zákona o ochraně veřejného zdraví, seznam prachů, kterým mohou být žáci v rámci praktického vyučování vystaveni při výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu, podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu.

Vyhláška je projevem transpozice evropské směrnice 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků, svou úpravou rovněž navazuje na přímo použitelná evropská nařízení, a sice nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, a nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Autor: Martin Glogar