(19.07.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 28. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 131/2018 Sb. vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance.

V návaznosti na čl. 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky a na evropské nařízení č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí podle přímo použitelného evropského nařízení č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii. Jednotlivá ustanovení se zaobírají okruhem vykazujících osob, výkazy banky a pobočky zahraniční banky, způsobem sestavování výkazů, předkládáním výkazů a opravami a změnami ve výkazech.

Na vysvětlenou k nové vyhlášce důvodová zpráva přitom uvádí, že již zmíněný čl. 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky vyžaduje, aby Evropská centrální banka ve spolupráci s národními centrálními bankami shromažďovala statistické informace nezbytné pro zajištění úkolů, kterými je pověřen Evropský systém centrálních bank. Česká národní banka jako národní centrální banka v souladu s mandátem daným zákonem o České národní bance sestavuje a zveřejňuje statistiky finančního sektoru České republiky, přičemž jednotlivé oblasti statistiky jsou sestavovány tak, aby byly v souladu s mezinárodními standardy a standardy Evropské unie. Výše rovněž zmíněné nařízení směřuje k vytvoření nadnárodní databáze údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (tzv. AnaCredit), tedy údajů o individuálních nástrojích a riziku, které z nich vyplývá pro úvěrové instituce. Proto mají centrální banky vykazovat informace o úvěrech poskytnutých právnickým osobám rezidentskými úvěrovými institucemi, jejich pobočkami v zahraničí a rezidentskými pobočkami zahraničních úvěrových institucí. Nová vyhláška má tak zajistit sběr granulárních dat o úvěrech a o úvěrovém riziku v souladu s požadavky evropského nařízení. Sbíraná data přitom mají být využita pro plnění zpravodajské povinnosti vůči Evropské centrální bance a úkolů České národní banky především v oblasti finanční stability, dohledu a měnové politiky.

Důvodová zpráva nakonec shrnuje, že cílem nové vyhlášky je pro uvedený okruh vykazujících osob stanovit v rámci rozsahu zákonného zmocnění obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů ČNB. Z pohledu výkaznictví má nová vyhláška vycházet ze stávající koncepce sestavování a předkládání výkazů, systém sběru statistických dat se měnit nemá. Zachováno má zůstat standardní statistické výkaznictví na pravidelné bázi založené na přímém reportingu ve stanovené periodicitě.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar