(28.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16.11.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 373/2016 Sb. vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.

Vyhláškou vydanou k provedení § 70 odst. 6 a § 78 zákona o zdravotních službách Ministerstvo zdravotnictví nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Národní zdravotnický informační systém je jednotný celostátní informační systém veřejné správy určený k evidenci zákonem stanovených údajů týkajících se zdravotnictví, vyhláška specifikuje, jakým způsobem se do něj takové údaje předávají. K přípravě nové právní úpravy ministerstvo přistoupilo především v návaznosti na novelu zákona o zdravotních službách publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 147/2016 Sb. a na změny, jež přinesla.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.