(20.12.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 408/2016 Sb. vyhláška o požadavcích na systém řízení.

Jde o další z vyhlášek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydanou k provedení nového atomového zákona. Tato v podrobnostech upravuje požadavky na zavedení, udržování a zlepšování systému řízení, obsah dokumentace systému řízení a způsob jejího vedení, pravidla provádění a řízení procesů a činností, pravidla provádění a řízení zvláštních procesů, způsob plánování v systému řízení a rozsah a způsob provedení dokumentace tohoto plánování, postup provádění změn systému řízení, pravidla posuzování účinnosti systému řízení, včetně procesů a činností a jejich změn, postupy řízení neshody, způsob zajištění kvalifikace pracovníků provádějících procesy a činnosti, rozsah a způsob zajištění trvalého rozvíjení a pravidelného hodnocení kultury bezpečnosti, a nakonec požadavky na obsah programu systému řízení.

Jde současně o transpozici příslušné evropské legislativy, a to konkrétně směrnic 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, 2011/70/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, a 2013/59/Euratom, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.