(20.09.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5.9.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 282/2016 Sb. vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.

Vyhláška vydaná Ministerstvem školství podle § 32 odst. 2 školského zákona v podrobnostech upravuje požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Stanovuje rovněž výjimky, za nichž lze v odůvodněných případech nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které požadavky stanovené touto vyhláškou nesplňují, pokud se nejedná o nabízení k prodeji nebo prodej žákům do splnění povinné školní docházky. Nevztahuje se naopak na školní stravování ve smyslu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 20.9.2016.