(14.11.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19. 9. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 308/2017 Sb. vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.

Jde o novou prováděcí vyhlášku k § 12f písm. b) a d), § 13 odst. 3, § 15 odst. 7 a § 32 odst. 7 zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění po novele publikované ve Sbírce zákonů pod č. 204/2017 Sb. Vyhláška je současně projevem transpozice evropské směrnice 2017/593, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod.

Česká národní banka vyhláškou stanovuje požadavky na organizační uspořádání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zajištění ochrany majetku zákazníka, podrobnější požadavky na obchodníka s cennými papíry při vytváření, nabízení nebo distribuci investičních nástrojů, podmínky, za nichž výzkum poskytnutý obchodníkovi s cennými papíry není považován za pobídku, podmínky, za nichž se má za to, že pobídka má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby, způsob, jakým obchodník s cennými papíry prokazuje zlepšení kvality poskytované služby, podrobnější požadavky na přenos přijaté pobídky ve formě úplaty nebo jiné peněžité výhody na zákazníka, podrobnější požadavky na informování zákazníků o pobídkách, podmínky, za nichž lze výhodu považovat za menší nepeněžitou výhodu, způsob vedení a náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry, a v neposlední řadě náležitosti a způsob vedení evidence investičního zprostředkovatele.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. 1. 2018.