(26.09.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 195/2018 Sb. vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.

Byla vydána k provedení několika ustanovení nového zákona o distribuci pojištění a zajištění publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 170/2018 Sb. Ten totiž, dle důvodové zprávy, zavádí systém prokazování odborné způsobilosti pro distribuci pojištění prostřednictvím odborné zkoušky vykonané u osoby akreditované Českou národní bankou, přičemž odbornou zkoušku budou muset vykonat osoby, jež v rámci distribuce pojištění jednají se zákazníky nebo jsou za jednání se zákazníky zodpovědné.

Česká národní banka proto vyhláškou v podrobnostech upravuje rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro distribuci pojištění, dobu trvání odborné zkoušky, počet a podobu zkouškových otázek, způsob stanovení správných odpovědí, kritéria úspěšného složení odborné zkoušky, pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek akreditovaným osobám, nakládání s nimi a pravidla pro jejich aktualizaci, požadavky na zkouškový řád a na průběh, formu odborné zkoušky a způsob jejího hodnocení, požadavky na organizační uspořádání žadatele o udělení nebo prodloužení akreditace, požadavky na prostory používané k pořádání odborných zkoušek, požadavky na technické a programové prostředky pro jejich pořádání, a nakonec způsob jednání a složení komise, požadavky na její členy a pravidla jejich odměňování.

Vyhláška přitom formálně nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Ta se zrušuje, a to včetně svých novel.

Své účinnosti nová vyhláška nabývá dnem 1. 12. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar