(19.07.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30. 6. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 191/2017 Sb. vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška byla Ministerstvem spravedlnosti vydána podle § 18 odst. 1 a § 431 písm. a), d) a e) insolvenčního zákona, když v podrobnostech upravuje náležitosti formuláře návrhu na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele, hlasovacího lístku, formuláře přihlášky pohledávky, formuláře seznamu přihlášených pohledávek, formuláře popření pohledávky přihlášeným věřitelem, vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň, formuláře soupisu majetkové podstaty dlužníka, formuláře konečné zprávy, reorganizačního plánu, zprávy o reorganizačním plánu, formuláře zprávy o plnění reorganizačního plánu, formuláře návrhu na povolení oddlužení, zprávy pro oddlužení, zprávy o přezkumu, záznamu o jednání s dlužníkem, zprávy o plnění oddlužení, a nakonec zprávy o splnění oddlužení.

Ministerstvo k vyhlášce obecně uvádí, že má přispět k naplnění cíle vytyčeného novelou insolvenčního zákona publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 64/2017 Sb., která směřuje ke zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, k omezení administrativní zátěže insolvenčních soudů a k posílení doručování dokumentů do datových schránek.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2017, tedy shodně jako výše zmíněná novela insolvenčního zákona.