(22.03.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 8.3.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 72/2017 Sb. vyhláška o genetických zdrojích zvířat.

Vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství k provedení některých ustanovení plemenářského zákona v podrobnostech upravuje osnovu Metodiky uchování genetického zdroje zvířete, kritéria pro zaevidování zvířete jako genetického zdroje do Národního programu, způsob a rozsah hodnocení genetického zdroje zvířete vlastníkem genetického zdroje zvířete, velikost vzorku genetického zdroje zvířete, rozsah každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete sdružením, rozsah každoročního hodnocení Národního programu určenou osobou, standardy pro uchovávání materiálu zajišťovaného genobankou a rozsah dostatečné zásoby materiálu.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Podnětem k přijetí nové vyhlášky byla přitom novela zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 60/2017 Sb., jež nabyla účinnosti dnem 18.3.2017. Dosavadní znění plemenářského zákona totiž již, dle důvodové zprávy, nevyhovovalo aktuálním praktickým potřebám, fungování a administraci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství. Jeho novela by měla zásadním způsobem upřesnit podmínky fungování a administrace Národního programu, určit role a odpovědnosti pro jednotlivé účastníky Národního programu a vymezit kontrolní roli ze strany státní správy.

Na to nová vyhláška jakožto prováděcí předpis navazuje, přičemž nabývá účinnosti současně s uvedenou novelou plemenářského zákona, tedy rovněž dnem 18.3.2017.