Software

CODEXIS ONLINE

Online verze národního a evropského právního informačního systému

Category:

Product Description

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ NÁRODNÍ A EVROPSKÝ PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM V ONLINE VERZI

CODEXIS® ONLINE je určen každému, kdo se s oblastí práva setkává v každodenní praxi. Podobně jako systém CODEXIS® představuje systém CODEXIS® ONLINE právní informační systém jedinečný co do rozsahu, komplexnosti i zaměření systému. Systém je také možné rozšířit řadou funkčních a obsahových doplňků, díky kterým se stane neocenitelným pomocníkem pro každodenní výkon vaší profese. CODEXIS® ONLINE vám umožní práci s datovými zdroji ve stejném rozsahu jako u systému CODEXIS®, navíc, k právním informacím, legislativě a judikatuře budete mít přístup kdykoliv a kdekoliv.

 

Součástí CODEXIS® ONLINE je:

 • Legislativa České republiky
 • Judikatura České republiky
 • Legislativa Evropské unie
 • Judikatura Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva
 • Literatura jako volitelný modul

CODEXIS® ONLINE nabízí komplexní právní informace prostřednictvím webového portálu www.codexisonline.cz. Originální způsob zpracování, pestrá řada výkonných funkcí a mnohé další užitečné vlastnosti systému podporující snadnou orientaci v národní a evropské legislativě, z tohoto softwaru činí pohodlný nástroj, který se pro vás stane nepostradatelným pomocníkem při výkonu vaší profese.

 

Proč se stát uživatelem CODEXIS® ONLINE?

CODEXIS® ONLINE nabízí právní informace maximálně přívětivou, svěží a snadno zvládnutelnou formou. Je přehledný, výkonný a přitom jednoduchý, s velmi intuitivním ovládáním. Přináší hlavní výhody on-line přístupu – dostupnost z libovolného počítače připojeného k Internetu bez nutnosti instalace programového vybavení a pravidelnou průběžnou aktualizaci. V porovnání se standardním systémem CODEXIS® má CODEXIS® ONLINE jednodušší způsob pojetí práci s časovou osou a různými zněními dokumentů v čase, postrádá však některé z funkcí CODEXIS® (např. neumožňuje pracovat s uživatelskými tématy, plochami a poznámkami).

Komentáře LIBERIS ONLINE

SLOVENSKÁ LEGISLATIVA

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ONLINE

TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

VZORY SMLUV A PODÁNÍ ONLINE

SLEDOVANÉ DOKUMENTY ONLINE


Komentáře LIBERIS Online

Obsahový doplněk právního informačního systému LIBERIS představuje rozšíření softwaru CODEXIS® ONLINE o jedinečný systém, který vám poskytuje komentáře k jednotlivým právním předpisům, resp. jejich paragrafům, pořízené hned z několika knižních právních titulů vydaných renomovanými českými nakladatelstvími. Spolupracujeme například s nakladatelstvím ANAG, GRADA Publishing, LEGES, LINDE PRAHA nebo Ústav státu a práva AV ČR mezi další partnery patří také Nakladatelství Karolinum, Institut pro veřejnou správu Praha, Bova Polygon, Sondy či CODEXIS publishing. Doplněk LIBERIS poskytuje téměř 600 odborných titulů renomovaných a uznávaných autorů. Nové komentářové texty v právním informačním systému tak jedinečným způsobem přispějí k osvětlení výkladu, souvislostí a pojmů daného ustanovení.

Komentáře LIBERIS vznikají důkladným analytickým rozborem publikovaných právních děl, týkajících se dané právní problematiky, a přiřazením jejich relevantních částí k souvisejícím ustanovením v právním informačním systému CODEXIS® ONLINE. Systém může díky tomu nabídnout k jednotlivým paragrafům hned několik kvalifikovaných názorů a komentářů autorů různých odborných publikací. Zapracované části právních publikací tak poskytnou výjimečné srovnání zpracované problematiky z pohledu různých odborníků, což zaručí názorovou vyváženost a širší tematický záběr.

V právním informačním systému CODEXIS ONLINE díky doplňku LIBERIS vznikla nejobsáhlejší databáze právních textů, která, kromě dokumentů národní a evropské legislativy, souvisejících soudních rozhodnutí a příslušných odborných článků k dané problematice, zahrnuje také komentáře odborníků z již publikovaných právních děl od současně několika nakladatelství odborné právní literatury.

Slovenská legislativa

Slovenská legislativa je rozšíření informačního systému CODEXIS® v podobě speciální formy doplňku, který spolupracuje se systémem CODEXIS® ONLINE. Kliknutím na tlačítko „Slovenská legislativa“ se v datovém zdroji otevře dokument „Předpisy slovenské právní legislativy“, který obsahuje odkazy na jednotlivé dokumenty Legislativy SR.

Rekodifikace soukromého práva Online

Nástroj REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA vám nabízí komplexní systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu. Je pomocníkem pro podrobné srovnání nejvýznamnějších právních předpisů dřívější právní úpravy, které rekodifikaci soukromého práva podléhaly, a jim ekvivalentních právních předpisů účinných od 1. 1. 2014.

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA nabízí uživatelsky přívětivým způsobem informaci o tom, jaká ustanovení nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém odpovídají vámi vybraným ustanovením právní úpravy před rekodifikací. Naopak u jednotlivých ustanovení nové právní úpravy sdělí, která ustanovení předchozí právní úpravy do nich byla, byť třeba i odlišným způsobem, promítnuta. Zohledňuje veškeré vzájemné vztahy mezi ustanoveními a skupinami ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním, zákona o vlastnictví bytů i zákonů dalších na straně jedné a ustanoveními, včetně jejich skupin, nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém. Dobře tak poslouží při komparaci právní úpravy jednotlivých institutů soukromého práva před rekodifikací a po ní.

TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

Nový obsahový doplněk právního informačního systému CODEXIS® TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA nabízí přehledné srovnání zákonů a vzájemných vazeb mezi nimi, díky čemuž je pro vás praktickým a užitečným průvodcem změnami přestupkového práva.

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích

 • Porovnání stávající a nové právní úpravy.
 • Jednoduchá synchronizace souvisejících ustanovení stávající a nové právní úpravy.
 • Podrobné informace o vazbách mezi ustanovením stávající a nové právní úpravy.
 • Možnost zobrazení doplňujících informací (např. komentáře nebo informace k místu).

Doplněk TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA tak nabízí snadno dostupný a komplexní přehled v oblasti přestupkového práva.

 Vzory smluv a podání Online

Doplněk softwaru CODEXIS® ONLINE, který obsahuje užitečné vzory smluv a podání z různých oblastí práva. Spolupráce probíhá především s renomovanou advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák, kdy tyto vzory vznikají pod odborným vedením JUDr. Tomáše Sokola, který je také odborným garantem doplňku. Dále jsou v doplňku zařazeny vzory partnerských nakladatelství LINDE PRAHA, ANAG a dalších.

Vzory obsahují příslušný text smlouvy či podání, vztah k právním předpisům, komentář, vysvětlivky a hypertextové odkazy na zákonnou, resp. související právní úpravu. Zpracované vzory smluv a podání vycházejí z právní úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, předpisů stavebního práva, zákoníku práce, autorského zákona, předpisů upravujících průmyslová práva, správního řádu, exekučního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, daňového řádu a dalších nejčastěji užívaných právních předpisů.

Sledované dokumenty Online

Podstatou doplňku SLEDOVANÉ DOKUMETY je upozorňovat vás na změny znění dokumentů datového zdroje Legislativa ČR, které si uživatel sám zvolí. Sledování změn probíhá automaticky, po spuštění datového zdroje je zobrazena zpráva se seznamem těch ze zvolených dokumentů, u nichž došlo ke změně znění. Další možností, jak být o změnách ve znění zvolených dokumentů informován, je zasílání přehledu změn na e-mail.

Vyberte si ze třech režimů sledování změn v dokumentu:

 • Celý dokument – dokument je sledován jako celek, jakákoliv změna v dokumentu bude hlášena
 • Vybraná ustanovení – v dokumentu jsou sledovány pouze změny u vybraných ustanovení, při zobrazení jsou změny ve vybraných ustanoveních zvýrazněny, ostatní změny nejsou zobrazovány ani hlášeny
 • Celý dokument + vybraná ustanovení – dokument je sledován jako celek, hlášeny jsou všechny změny, při zobrazení jsou zvýrazněny také změny ve vybraných ustanoveních.

Změněná ustanovení jsou v dialogovém okně sledovaných dokumentů seřazena v seznamu, pomocí kterého lze otevřít dokument přímo na vybraném ustanovení v odpovídajícím znění. Lze také porovnat změny novelizovaného a předchozího znění vybraného ustanovení.

MONITOR - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

MONITOR - OBECNÍ SAMOSPRÁVA

MONITOR - DANĚ

MONITOR - ÚČETNICTVÍ

MONITOR - PERSONALISTIKA

MONITOR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)


MONITOR - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Užitečný doplněk zefektivňuje práci s dokumenty a komentáři souvisejícími s tématem veřejných zakázek. Pomocí tohoto doplňku lze jednoduše přistupovat k právním předpisům z oblasti veřejných zakázek, používat rozšířené filtry pro zobrazení judikatury českých a evropských soudů, rozhodnutí ÚOHS, důvodových zpráv, článků a pojmů právního slovníku.

Velkým přínosem je možnost srovnání právní úpravy podle starého a nového zákona o zadávání veřejných zakázek, a to pomocí tlačítka "Zobrazit oba zákony a jejich transformaci". Jedním kliknutím tak jednoduše zjistíte, jaká ustanovení nového zákona odpovídají vybraným ustanovením zákona starého.

Součástí monitoru je také komentář Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem a judikaturou, u jednotlivých ustanovení jsou pak zobrazeny příslušné komentáře s výkladem dané problematiky pro ještě větší srozumitelnost tématu.

Dokumenty veřejné správy jsou zpřístupněny také ve formě přehledných seznamů s možností jednotlivé dokumenty otevírat. Samozřejmostí je rychlé vyhledávání komentářů souvisejících s tématem a možnost jejich přímého zobrazení v dokumentu.

Tento doplněk CODEXIS® ONLINE pokrývá tato témata související s veřejnými zakázkami:

 • Právní předpisy v oblasti veřejných zakázek
 • Vybraná judikatura českých a evropských soudů
 • Vybraná rozhodnutí ÚOHS
 • Komentáře k tématu veřejných zakázek
 • Důvodové zprávy k tématu veřejných zakázek
 • Články k tématu veřejných zakázek
 • Pojmy veřejných zakázek v Lexikonu pojmů
 • Seznam dokumentů veřejné správy

Doplněk umožňuje zapnutí či vypnutí indikace v seznamech. Při další práci s dokumenty vás potěší možnost filtrování dle různých dalších parametrů.

MONITOR - OBECNÍ SAMOSPRÁVA

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® ONLINE nabízí komplexní přehled v problematice obecní samosprávy. Tento užitečný doplněk vám přináší především návody pro řešení běžných životních situací v obci. Součástí doplňku jsou související dokumenty k jednotlivým tématům, tyto dokumenty jsou zpřístupněny také ve formě přehledných seznamů s možností jednotlivé dokumenty otevírat. Samozřejmostí je rychlé vyhledávání komentářů souvisejících s tématem a možnost jejich přímého zobrazení v dokumentu.

MONITOR - DANĚ

Doplněk MONITOR – DANĚ právního informačního systému CODEXIS® ONLINE vám významně usnadní orientaci v problematice daní.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít na obsah právního informačního systému CODEXIS® ONLINE, který souvisí s tématem daní:

 • Zpřístupnění přehledů vybraných ustanovení – například Legislativy ČR a Legislativy EU
 • Otázky a odpovědi, příklady z praxe
 • Důvodové zprávy
 • Zápisy z koordinačních výborů
 • Komentáře
 • Plnotextové tituly LIBERIS
 • Články k tématu daně
 • Časopis Účetní a daně
 • Vzory smluv
 • Lexikon daňových pojmů

Pro filtraci dokumentů slouží šikovný pomocník v podobě sady filtrů, z nichž většina je dostupná přímo v doplňku MONITOR – DANĚ, ostatní pak v příslušných dialozích filtrace.

MONITOR - ÚČETNICTVÍ

Tento doplněk právního informačního systému CODEXIS® ONLINE, podobně jako předchozí, nabízí celou řadu funkcí, které zásadním způsobem usnadňují práci.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít na obsah právního informačního systému CODEXIS® ONLINE, který souvisí s tématem účetnictví:

 • Otázky a odpovědi, příklady z praxe
 • Důvodové zprávy
 • Interpretace Národní účetní rady
 • České účetní standardy
 • Komentáře i plnotextové tituly LIBERIS
 • Časopisy Mzdová účetní a Účetní a daně
 • Články

Dále tento monitor obsahuje sadu filtrů, které slouží pro snadnou filtraci legislativy a judikatury České republiky a Evropské unie a literatury. Převážná část výše zmíněného je dostupná přímo v doplňku, ostatní pak v příslušných dialozích filtrace.

MONITOR - PERSONALISTIKA

Novinka systému CODEXIS® ONLINE v podobě dalšího užitečného doplňku MONITOR – PERSONALISTIKA usnadňuje personalistům orientaci v klíčových oblastech práva. Obsahuje praktické a zároveň nejvyhledávanější témata:

 • Otázky a odpovědi z pracovně právní poradny pro rychlou orientaci v právní problematice
 • Komplexní přehled legislativy a judikatury České republiky a Evropské unie
 • Komentáře renomovaných autorů k tématu personalistika

Doplněk dále obsahuje Články, Důvodové zprávy, Vzory smluv, časopis Praktická personalistika a další užitečná témata.

MONITOR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Nový doplněk systému CODEXIS MONITOR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) slouží jako praktický průvodce pro úspěšnou aplikaci nového evropského nařízení. Díky tomuto doplňku budete připraveni na revoluci v ochraně osobních dat.

Doplněk obsahuje:

 • Otázky a odpovědi ke GDPR – ucelený přehled nejčastějších otázek k nařízení GDPR a odpovědi na ně
 • Právní předpisy a judikaturu (komplexní přehled legislativy a judikatury České republiky a Evropské unie Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)
 • Obecná nařízení o ochraně osobních údajů
 • Evropské nařízení 2016/679 GDPR a srovnávací matice zákonu č. 101/2000 Sb. a GDPR
 • Stanoviska a sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů a další.

Jedním z hlavních výhod doplňku MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) je možnost zobrazení porovnání stávající národní právní úpravy a nové evropské právní úpravy GDPR. Pomocí tlačítka umístěného v dolní části monitoru zobrazíte speciální pohled na oba předpisy zároveň.

INSTALACE

Instalace CODEXIS ONLINE [EXE, 31 MB] verze: 17.07 vystaveno 04. 09. 2017

Soubor po stažení spusťte a postupujte dle pokynů průvodce instalace. Program vyžaduje validní přístup do aplikace CODEXIS ONLINE, který získáte v administraci produktu využitím licenčního klíče, který jste obdrželi po zaplacení programu.

 

MANUÁLY

Systémová příručka CODEXIS ONLINE [PDF, 1,5 MB]

NOVINKY

Nový doplněk v systému CODEXIS - MONITOR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) (31.08.2017)

Nový doplněk systému CODEXIS MONITOR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) slouží jako praktický průvodce pro úspěšnou aplikaci nového evropské nařízení. Díky tomuto doplňku budete připraveni na revoluci v ochraně osobních dat.

Doplněk obsahuje:

 • Otázky a odpovědi ke GDPR - ucelený přehled nejčastějších otázek k nařízení GDPR a odpovědi na ně
 • Právní předpisy a judikaturu (komplexní přehled legislativy a judikatury České republiky a Evropské unie Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)
 • Obecná nařízení o ochraně osobních údajů
 • Evropské nařízení 2016/679 GDPR a srovnávací matice zákonu č. 101/200 Sb. a GDPR
 • Stanoviska a sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů a další.

Jedním z hlavních benefitů Monitoru – Ochrana osobních údajů (GDPR) je možnost zobrazení porovnání stávající národní právní úpravy a nové evropské právní úpravy GDPR. Pomocí tlačítka umístěného v dolní části monitoru zobrazíte speciální pohled na oba předpisy zároveň.

Nový doplněk systému CODEXIS: Monitor - obecní samospráva (22.06.2016)

Nový doplněk právního informačního systému CODEXIS nabízí komplexní přehled v problematice obecní samosprávy. Tento užitečný doplněk přináší návody pro řešení životních situací v obci, zpracované předpisy statutárních měst a veřejnoprávní smlouvy mezi městy a obcemi, komplexní vyhledávání v dokumentech souvisejících s tématem obecní samosprávy napříč celým právním informačním systémem CODEXIS, přehledné seznamy souvisejících dokumentů a samozřejmostí je také filtrace podle zvolených parametrů.

CODEXIS Vám usnadní orientaci v tématu obecní samosprávy!

CODEXIS ONLINE - moderní design a nové funkce (02.06.2016)

CODEXIS ONLINE vyšel v nové verzi a na první pohled zaujme svým moderním designem. Nabízí také nový způsob pro vyhledávání dokumentů. To je nyní společné pro všechny datové zdroje, hledání probíhá zároveň jak v názvech dokumentů, tak pomocí fulltextu. Výsledky jsou přehledně seřazeny podle četnosti a významnosti výskytu.
Součástí systému jsou také informace o všech důležitých obsahových novinkách, které najdete pod ikonou "NEW" v levém horním rohu.

Ukončení podpory našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP (11.02.2015)

Oznamujeme, že ke dni 10.2.2015 byla ukončena podpora našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP.

Software, jenž jste si zakoupili, nadále budete moci na tomto operačním systému provozovat. Neneseme však odpovědnost za problémy a škody vzniklé z důvodu konfliktu s vlastnostmi operačního systému nebo jiným software provozovaným na tomto operačním systému.

Co se stane, když budu dál provozovat software na MS Windows XP?

Software bude nadále fungovat, mohou však nastat potíže s kompatibilitou, jenž mohou zapříčinit nesprávnou funkcionalitu software (přesnost výpočtů, propojení na MS Office a další).

Jak si z Windows XP přesunu software do nového počítače, pod nový operační systém?

Doporučujeme následující postup:

 1. Zazálohujte personální data
 2. Odregistrujte SW
 3. Nainstalujte a zaregistrujte SW pod novým OS
 4. Naimportujte personální data

AKTUALIZACE

CODEXIS ONLINE, verze 17.07 (04.09.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS ONLINE, verze 17.07.

 • Monitor GDPR

CODEXIS ONLINE verze 16.07 (08.08.2016)

Přehled změn ve verzi 16.07:

Související předpisy na úroveň §

 • je možné zobrazit si pouze související dokumenty s konkrétním §. K tomuto zobrazení slouží nová ikonka přímo u § či článku dokumentu.

CODEXIS ONLINE verze 14.08 (08.09.2014)

Přehled změn ve verzi:

Novinky:

 • Optimalizovaný design aplikace
 • Komentáře rekodifikace
 • Automatické přihlášení z více účtů
 • Přehled uživatelů při přihlášení
 • Vylepšené nastavení (možnost změny hledání)

CODEXIS ONLINE verze 14.07 (20.08.2014)

Přehled změn ve verzi:

Novinky:

 • Vylepšený engine hledání

CODEXIS ONLINE verze 14.04 (07.05.2014)

Přehled změn ve verzi:

Novinky:

 • Nová administrace
 • Možnost obnovení zapomenutého hesla

CODEXIS ONLINE verze 14.01 (24.01.2014)

Přehled změn ve verzi:

Novinky:

 • Aktualizace vzorů smluv
 • Aktualizace hledání v autorech

CODEXIS ONLINE verze 13.08 (20.08.2013)

Přehled změn ve verzi:

Novinky:

 • Graficky přepracované hledání v parametrech

Opravuje:

 • u dokumentů rozšíření o vysvětlení značek „B, N, !“, které jsou uvedeny vedle zákonů v seznamech po zadání jakéhokoliv vyhledání
 • tlačítko Vzory smluv přidáno nahoru vedle talčítek Oblíbené, Historie, Časová osa
 • porovnávání změn – umožněno jejich postupné proskákávání
 • při otevření se objeví rozcestník, kde jsou novinky v dokumentech – toto úvodní okno je možné rozšířit na celou šířku displeje, aby byl vidět celý text změn
 • po duplikaci okna zachovat text na stejném místě v obou oknech
 • záložka znění – změněn formát data, např. místo 1. prosince 2012 na 1.12.2012
 • zcela přepracován engine vyhledávání

CODEXIS ONLINE

CENÍK

VerzeCena základní dodávkyCena servisní smlouvy
S24 000,-24 900,-
V/229 900,-26 000,-
V/549 900,-32 000,-


LIBERIS® Gold

VerzeCena základní dodávkyCena roční aktualizace
Single60 000,-30 000,-


Přehled verzí

SSingle verze, instalace na jednu samostatnou stanici nebo síťový server pro 1 uživatele.
VPřístup k aplikaci současně pro počet uživatelů určených uvedeným číslem pro software v řešení online.

 

 

Servisní smlouva
V rámci Servisní smlouvy mohou být čerpány tyto služby:
Instalace včetně dopravy za akční cenu 980,- Kč.
Přeinstalace produktu 1x ročně v průběhu účinnosti smlouvy za cenu 980,- Kč bez DPH, v ceně je zahrnuto i dopravné.
Instalace aktualizací produktu 1x ročně v průběhu účinnosti smlouvy za cenu 980,- Kč bez DPH, v ceně je zahrnuto i dopravné.
Bezplatné zaškolení libovolného počtu pracovníků do uživatelských funkcí v rozsahu 2 hodin.
Pravidelné měsíční aktualizace zdarma formou doplňku NET Servis.
Telefon na Linku technické podpory a přednostní email na technickou podporu.
Servisní práce dle zvýhodněných sazeb (50 % sleva).
Metodické školení dle zvýhodněných sazeb.
Doprava dle zvýhodněných sazeb
Informace o novinkách formou bulletinu.
Služba „volání zpět“.
Poskytování e-mailové a telefonické podpory zdarma.
Verze notebook za zvýhodněné ceny.
10 % sleva na rozšíření produktu.

 

Konkrétní informace o aktuálních slevách, individuálních cenových nabídkách, souvisejících doplňcích či profesních řešeních vám podá firemní reprezentant společnosti nebo naše Klientské centrum.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K cenám zásilek je účtováno poštovné.