Řešení pro

Obsahové doplňky

Komentáře LIBERIS

Nový obsahový doplněk právního informačního systému pod názvem LIBERIS představuje rozšíření softwaru o unikátní systém, který uživateli poskytne k jednotlivým právním předpisům resp. jejich paragrafům rovněž příslušné komentáře, pořízené hned z několika knižních právních titulů vydaných renomovanými českými nakladatelskými domy. Spolupracujeme například s nakladatelstvími ANAG, GRADA Publishing, LEGES, LINDE PRAHA nebo Ústav státu a práva AV ČR, mezi další partnery patří také Nakladatelství Karolinum, Institut pro veřejnou správu Praha, Bova Polygon, Sondy či CODEXIS publishing. Doplněk LIBERIS poskytuje na 400 odborných titulů renomovaných a uznávaných autorů. Nové komentářové texty v právním informačním systému tak jedinečným způsobem přispějí k osvětlení výkladu, souvislostí a pojmů daného ustanovení.

Komentáře LIBERIS vznikají důkladným analytickým rozborem publikovaných právních děl, týkajících se dané právní problematiky, a přiřazením jejich relevantních částí k souvisejícím ustanovením v právním informačním systému CODEXIS. Systém může díky tomu nabídnout k jednotlivým paragrafům hned několik kvalifikovaných názorů a komentářů autorů různých odborných publikací. Zapracované části právních publikací tak poskytnou výjimečné srovnání zpracované problematiky z pohledu různých odborníků, což zaručí názorovou vyváženost a širší tematický záběr. 

V právním informačním systému CODEXIS díky novému doplňku LIBERIS vznikla nejobsáhlejší databáze právních textů, která, kromě dokumentů národní a evropské legislativy, souvisejících soudních rozhodnutí a příslušných odborných článků k dané problematice, zahrnuje také komentáře odborníků z již publikovaných právních děl od současně několika nakladatelství odborné právní literatury.

UKÁZKY OBRAZOVEK

VIDEOPREZENTACE

Literatura

Je volitelným doplňkem a je rozdělena do sedmi částí:

KNIŽNÍ BIBLIOGRAFIE obsahuje bibliografické záznamy neperiodických publikací právního, ekonomického, daňového, personálního a dalšího obsahově příbuzného charakteru publikovaných nakladatelstvími v České republice. Záznamy jsou doplněny anotacemi a především vazbami na národní i evropskou legislativu. Nedílnou funkčností je možnost záznamy filtrovat, třídit a vyhledávat v nich dle charakteristických kriterií, ať již jde o autory, vydavatelství, předmětná hesla či systém mezinárodního desetinného třídění.

SBORNÍKY A MONOGRAFIE obsahují především sborníky významné, často tematicky související judikatury českých i evropských soudů, která byla vybrána a zpracována našimi odbornými spolupracovníky, ale také sborníky příspěvků z odborných právních konferencí. Zařazeno je rovněž několik odborných monografií a další dokumenty obdobného charakteru.

MONITOR PERIODIK obsahuje bibliografické záznamy jednotlivých čísel periodických právních publikací (odborných časopisů) vydávaných v České republice.

ČLÁNKY obsahují plné texty článků publikovaných ve vybraných odborných právních časopisech a v mnoha dalších zdrojích. Samozřejmostí jsou k jednotlivým článkům poskytované podrobné informace, ale také vazby na případné související dokumenty legislativní i judikatorní povahy.

REJSTŘÍKY A SEZNAMY obsahují rozmanitou paletu rejstříků a seznamů institucí, k rozličným činnostem autorizovaných osob, ale i dalších skutečností.

INFORMATIVNÍ DOKUMENTY obsahují širokou škálu dokumentů informativní povahy majících původ především v orgánech veřejné správy. Jde o nejrůznější informace, oznámení, sdělení, zápisy, zprávy, ale i řadu dalších. Významnou součástí jsou důvodové zprávy k ve Sbírce zákonů publikovaným zákonům.

ROZHODNUTÍ A STANOVISKA SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ obsahují stanoviska, rozhodnutí, ale také výklady, vyjádření, právní rozbory i jiné typy aktů především vybraných správních orgánů. Jmenovitě jde například o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Český úřad zeměměřický a katastrální, Finančního arbitra, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad průmyslového vlastnictví a mnohé jiné.


Právní slovníky

Právní slovníky jsou funkčním doplňkem obsahujícím slovníky, které se liší záběrem i koncepcí zpracování.

Právní pojmy s judikaturou jsou souborem věcných hesel (legislativních definic, interpretačních pravidel, legislativních zkratek i latinských formulí). Jednou z významných vlastností tohoto doplňku je úzké propojení s relevantní judikaturou, díky kterému je umožněno u vybraných výrazů zobrazit seznam souvisejících judikátů (pokud jsou k danému tématu definovány).

Právnický latinský slovník je souborem abecedně řazených překladů právnických, zejména latinských hesel, která lze vyhledávat jak podle originálního výrazu, tak dle jeho překladu.

Vzory smluv a podání

Je dalším volitelným doplňkem, který obsahuje užitečné vzory smluv a podání z různých oblastí práva. Spolupracujeme především s renomovanou advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák a tyto vzory vznikají pod odborným vedením JUDr. Tomáše Sokola, který je také odborným garantem doplňku. Dále jsou v modulu zařazeny vzory na základě partnerství s nakladatelstvími LINDE PRAHA, ANAG a dalšími.

Vzory obsahují příslušný text smlouvy či podání, vztah k právním předpisům, komentář, vysvětlivky a hypertextové odkazy na zákonnou, resp. související právní úpravu. Zpracované vzory smluv a podání vycházejí z právní úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, předpisů stavebního práva, zákoníku práce, autorského zákona, předpisů upravujících průmyslová práva, správního řádu, exekučního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, daňového řádu a dalších nejčastěji užívaných právních předpisů.

Rekodifikační aktualizace vzorů smluv a podání

Připravili jsme pro Vás kompletní aktualizaci doplňku VZORY SMLUV A PODÁNÍ, a to vzhledem k celé řadě změn, které s sebou rekodifikace soukromého práva přináší. Budete tak opět plně vybaveni velmi užitečnými vzory s ohledem na všechny změny, kterých se nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích dotýká.

Uživatelé doplňku mají nyní k dispozici kromě stávajících vzorů i celý balíček 550 různých vzorů smluv, podání a dalších dokumentů podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Vzory smluv a podání čeká v příštím roce další velmi intenzívní doplňování, a to o několik stovek užitečných dokumentů a vzorů.

Ulehčete si práci pomocí nástroje, který pro Vás vytváří odborníci!

Balíček aktualizovaných vzorů dle NOZ a ZOK

Vzory smluv a podání z oblasti správního práva

Do oblíbeného doplňku právního informačního systému CODEXIS - VZORY SMLUV A PODÁNÍ – byl zařazen balíček 230 nových vzorů z oblasti správního práva dodaných advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák.

UKÁZKY OBRAZOVEK