O produktu

Právní informační systém CODEXIS® obsahuje:

Legislativa České republiky 

Legislativa České republiky poskytuje aktuální, historická i budoucí znění dokumentů české legislativy. Jednotlivé novelizace jsou promítnuty přímo do textu odpovídajících předpisů, pomocí posunu na časové ose je možné pracovat se zněním předpisu v podobě účinné k určitému datu.

Standardně jsou zpracovávány přímé i nepřímé novelizace dokumentů ze Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, věstníků ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, obsaženy jsou rovněž dokumenty z mnoha dalších zdrojů. Samozřejmostí jsou podrobné údaje o datech vydání, účinnosti, autorech, zdrojích, novelizujících, novelizovaných i dalších souvisejících dokumentech, ale i informace další.

Efektivní práci s dokumenty umožňuje řada užitečných funkcí. K dispozici je například barevné zvýraznění změn, ke kterým v dokumentu ve zvoleném období došlo, srovnání znění dokumentu před a po změně či široké možnosti vyhledávání a třízení dle řady rozličných kriterií.
Česká
 

Legislativa Evropské unie

Legislativa Evropské unie obsahuje dokumenty publikované v řadě L Úředního věstníku EU, mezi něž primárně náleží smlouvy, nařízení, směrnice a rozhodnutí, stejně tak jako dokumenty publikované v jeho řadě C. Součástí jsou rovněž dokumenty ze zvláštního vydání Úředního věstníku, v němž byly zveřejněny akty sekundárního práva platné ke dni vstupu České republiky do Evropské unie (1.5.2004) přeložené do českého jazyka. Pracovat lze také s konsolidovanými zněními vybraných dokumentů a s dokumenty známými pod označením KOM.

Jednotlivé dokumenty jsou opatřeny podrobnými informacemi především o časových, ale i dalších relevantních údajích, stejně tak jako vazbami na související dokumenty. Samozřejmostí jsou široké možnosti vyhledávání a třízení dle rozličných kriterií.
Europa
 

Judikatura České republiky

Judikatura České republiky je tvořena vybranými soudními rozhodnutími, jež jsou důležitým zdrojem informací o interpretaci a aplikaci práva v praxi. Obsahuje nálezy, rozsudky, usnesení a jiná rozhodnutí soudů všech článků soudní soustavy České republiky ve věcech civilních, trestních i správních.

Rozhodnutí disponují informacemi o typu, datu vydání a soudu, který je vydal, spisové značce, sbírkovém čísle a souvisejících ustanoveních rozhodnutím dotčených právních předpisů. Dle všech těchto kriterií je možné mezi nimi vyhledávat. Nejvýznamnější z nich jsou pak opatřena právními větami, které velmi usnadní orientaci v případě vyššího množství relevantních výsledků vyhledávání.

Česká
 

Judikatura Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva

Judikatura Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva obsahuje rozsudky, usnesení, stanoviska i další typy dokumentů soudů Evropské unie a vedle toho Evropského soudu pro lidská práva. Důležitou součástí jsou rozhodnutí o předběžných otázkách, jejichž prostřednictvím je zajišťován jednotný výklad práva Společenství na celém území Evropské unie. Zařazeny jsou rovněž vybrané žaloby a rozhodnutí o opravných prostředcích.

Dokumenty jsou opatřeny podrobnými informacemi například o čísle věci, typu, soudu, který je vydal, či datu vydání, dle těchto kriterií je pak možné mezi nimi efektivně vyhledávat. Z rozsudků Evropského soudu pro lidská práva bezprostředně se týkajících České republiky, často zařazených v úředních českých překladech, je odkazováno na související vnitrostátní právní předpisy a judikaturu.

Europa
 

Komplexní zaměření

Obsahová náplň právního informačního systému CODEXIS® je pečlivě připravována z řady oficiálních zdrojů, a to především z Úředního věstníku Evropské unie, Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, ale i z řady dalších. Zde lze zmínit zejména sbírky soudních rozhodnutí (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu), rezortní věstníky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (např. Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Telekomunikační věstník, Věstník České národní banky, Energetický regulační věstník, Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Věstník Ministerstva životního prostředí a mnoho dalších) či věstníky právních předpisů jednotlivých krajů.

CODEXIS® tak představuje jedinečný informační zdroj pro všechny jak fyzické, tak i právnické osoby, ale i ostatní subjekty, které chtějí mít své rozhodování založeno na přesném, aktuálním a především úplném právním zázemí.

Přívětivé uživatelské prostředí

Ovládání je navrženo uživatelsky přívětivě s maximálním důrazem na intuitivnost. Klíčovým prvkem systému je domovská stránka, která v sobě sdružuje rozhraní pro přístup k důležitým součástem:

  • vstupní pole pro jednotné vyhledávání umožňuje základní prohledání v rozsahu názvu dokumentů a fulltextového hledání, jehož výsledky jsou následně společně interpretovány podle četnosti a významnosti nalezených výskytů
  • přístup k oblíbeným a naposledy otevřeným dokumentům, které poskytují rychlý náhled na uvedené množiny a přístup k zobrazení odpovídajících plných seznamů
  • přístup k obsahovým novinkám, které přinesly poslední aktualizace.

Systém nabízí společné vyhledávací pole pro hledání dle názvů dokumentů či fulltextu. Po zadání klíčového slova, případně slov, jsou prakticky okamžitě zobrazeny veškeré dokumenty, ve kterých se vyskytují. Obratem je zřejmé, kolikrát se daná slova v nalezených dokumentech vyskytují a zda jsou takové dokumenty aktuálně účinné. V rámci rozšířených možností vyhledávání je možné se zapojením logických vztahů mezi slovy vytvářet sofistikovanější dotazy, stejně tak lze hledat výskyty v souslovích, v odstavcích nebo v definované vzdálenosti slov. Samozřejmostí je ukládání dotazů pro pozdější opakované použití. Výsledky jsou následně zobrazeny podle četnosti a významnosti nalezených výskytů.

K dispozici je rovněž filtrace dokumentů podle vlastností odpovídajících jejich popisným informacím, jakými jsou např. údaje o autorovi, zdroji, datu vydání, datu účinnosti a další. Mezi soudními rozhodnutími lze vyhledávat také podle typu rozhodnutí, soudu nebo souvislosti s konkrétním ustanovením právního předpisu. Filtrační kriteria je možné kombinovat.

Práci se systémem zefektivní také přístup k oblíbeným a naposledy otevřeným dokumentům a obsahové novinky, které jsme pro Vás připravili.

Každý dokument lze zobrazit ve více pohledech, stejně tak jako otevřít několik dokumentů současně vedle sebe nebo pod sebou. To umožňuje přímé vizuální srovnání pasáží, jež v dané chvíli uživatel studuje. Dokumenty obsahují hypertextové odkazy, což maximálně usnadňuje přesun do dalších míst v právním řádu, na která je v aktuálně otevřeném dokumentu odkazováno, a to bez nutnosti jejich dalšího vyhledávání.

Zákazníci na systému tradičně oceňují jeho vysoký uživatelský komfort a jednoduché ovládání, interaktivní víceúrovňové přehledy obsahů dokumentů, možnost zobrazit historii otevřených dokumentů, práci s vlastními záložkami, poznámkami a zkratkami usnadňujícími vyhledávání, možnost uložení a obnovy celé rozpracované pracovní plochy či organizaci záložek a ploch v tzv. uživatelských tématech pro budoucí návrat k již vyhledané skupině dokumentů komplexně upravujících dané téma. Pak je například velmi snadné předat podklady pro řešení problému jinému uživateli systému v rámci firemní počítačové sítě.

Provoz systému a pravidelné aktualizace

Právní informační systém CODEXIS® lze používat jak lokálně, tak i síťově s možností definice práv a nastavení prostředí jednotlivých uživatelů. Novou variantu představuje využití provozu systému na cloudovém serveru.

Systém CODEXIS® je pravidelně aktualizován a doplňován novými informacemi. Služba CODEXIS® NET Servis poskytuje operativní přístup k nově zpracovaným dokumentům prostřednictvím internetu. Aktualizace probíhají periodicky dle licence (každých 30 dní, 10 dní nebo denně).

Provozní platforma CODEXIS® CLOUD spojuje výhody client/server řešení v kombinaci přístupu na vzdálený cloudový server. Řešení využívá technologii aplikačního serveru, který integruje všechny komunikační požadavky a přístup je tak možný přes jediný vyhrazený port. Datový tok je vysoce optimalizovaný a komunikace respektuje odpovídající bezpečnostní požadavky. Z pohledu správy aplikace je primární výhodou automatická aktualizace datového obsahu v nejvyšší možné periodě. Není tedy nutná aktualizační služba NET Servis, která by běžela v prostředí klienta. Významným faktorem je také řádové snížení objemu vlastní instalace u klienta, kdy zároveň není nutné vyhrazovat serverové části Windows stanici ani pro síťový provoz. Minimální nároky na rychlost připojení pro jeden přístup lze srovnat s možnostmi mobilního standardu EDGE. Při 3G typu připojení je náběh a odezvy aplikace již zcela standardní.

Nastavení prostředí a personalizace

K dispozici je mimo jiné individuální nastavení rozvržení otevíraných dokumentů, jejich uspořádání, způsob zobrazení výstupních informací a mnoho dalších voleb. Komfortní úroveň personalizace podtrhuje plná podpora vytváření uživatelských stylů a barevných schémat.