Řešení pro

Funkční doplňky

CODEXIS® NET Servis

Služba CODEXIS® NET Servis poskytuje operativní přístup k nově zpracovaným dokumentům prostřednictvím internetu. Aktualizace probíhají periodicky dle licence (každých 30 dní, 10 dní nebo denně).

CODEXIS® NET Servis může uživatel provozovat ve dvou režimech:

Manuální kontrola aktualizací - uživatel má přímo z obslužného programu možnost spustit kontrolu aktualizací na internetu, jejich stažení i následnou instalaci.

Automatická správa aktualizací - v tomto případě je na počítači nainstalována služba (program běžící neustále na pozadí), která v pravidelných intervalech dle nastavení provádí automatické kontroly aktualizací. Službu lze např. nastavit, aby aktualizace stahovala a instalovala jen v nočních hodinách (z důvodu neomezování běžného denního provozu firmy).

Službu lze také nastavit tak, aby aktualizace pouze stahovala a jejich instalaci provádět manuálně až v okamžiku potřeby.

CODEXIS® Link

umožňuje jedinečnou funkci, která nemá v oblasti právních systémů obdoby. Slouží k rychlému zobrazení předpisu v systému CODEXIS®. Usnadňuje tak práci s odborným textem. Skládá se ze dvou částí.  Samotný program a doplněk pro aplikaci Microsoft Word.

Dialogové okno CODEXIS® Link

Práce s programem CODEXIS® Link je velice jednoduchá. V samotném okně programu se nachází bílé pole pro vložení či vepsání textu obsahujícího odkazy na právní předpisy. Stisknutím tlačítka „vyhledat“ je vložený text prohledán a nastává několik možností. Pokud se ve vloženém textu nachází jen jeden předpis, je přímo otevřen v systému CODEXIS®. V případě, že se v textu nachází více předpisů nebo jeden předpis i s číslem paragrafu, otevře se okno pro výběr předpisu. V tomto okně jsou v seznamu zobrazeny všechny nalezené předpisy včetně částí a datového zdroje, ve kterém jsou obsaženy. Kliknutím na položku v seznamu se otevře vybraný předpis v systému CODEXIS®. Pokud je zvolen konkrétní paragraf, je dokument otevřen přímo na této části.

Neobsahuje-li vložený text žádný odkaz na právní předpis, otevře se okno s upozorněním na tuto skutečnost.

Doplněk CODEXIS® Link pro Microsoft Word

SchemaPracujete-li s odborným textem v MS Word, OpenOffice.org Writer, Lotus Notes, Internet Explorer a Mozzila Firefox, můžete využít rychlý přechod na předpis pomocí položky v kontextové nabídce. Stačí libovolnou část textu označit, stisknutím pravého tlačítka myši nad označeným textem vyvolat nabídku pro práci s označeným textem a zvolit možnost „CODEXIS® Link – zobrazení předpisu“. Text je opět prohledán a dle jeho obsahu nastávají výše zmíněné možnosti.

 Program je možné spustit stejně jako ostatní programy z nabídky Start, pomocí zástupce programu na ploše nebo může být spouštěn automaticky při zapnutí počítače. Záleží na volbě při instalaci. Po spuštění programu je skryt pod ikonou v oznamovací oblasti.

Právní kalkulačka

Právní kalkulačka je volitelným doplňkem systému CODEXIS®. Jedná se o jedinečný výpočetní a evidenční nástroj spravující evidenci jednotlivých zpoplatněných právních úkonů, soudních poplatků, cestovních náhrad a odměn advokáta, notáře, insolvenčního správce, exekutora a likvidátora. Vypočítává úroky z prodlení, eviduje lhůty související s jednotlivými právními případy, pomůže při výpočtu nemocenské, náhrady škody zaměstnavateli nebo zaměstnanci či dovolené.

Je natolik oblíbeným produktem, že je nabízena i samostatně.

Citační systém judikatury CITEX®

Citační systém judikatury CITEX® umožňuje v právním informačním systému CODEXIS® objektivní řazení judikátů dle jejich citovanosti v ostatních soudních rozhodnutích. Přichází s komplexem zcela nových nástrojů a metodik a představuje tak zásadní inovaci v dosavadních možnostech práce s judikaturou.

Citační index – základní třídící a výběrové kritérium

Základním kriteriem pro výpočet Citačního indexu je četnost citací typu rozhodnutí – rozhodnutí, přičemž CITEX® z tohoto počtu eliminuje citace odkazující na rozhodnutí v totožné kauze. Odkazy specifickým způsobem zpracovává a přiřazuje judikátům hodnotu Citačního indexu podle toho, kolikrát byly relevantně citovány.

Nastavitelné vlastnosti Citačního indexu

Ve výchozí podobě jsou v rámci Citačního indexu zohledňovány všechny relevantní citace soudního rozhodnutí rovnocenně. Vlastnosti Citačního indexu lze však individuálně nastavit a zvolit různá omezení. Například nastavení časového omezení zohledňuje pouze citace realizované ve zvoleném období, ostatní ignoruje.

Rychlý náhled na jednotlivé citace soudního rozhodnutí

Rychlý náhled poskytuje ke každému citovanému rozhodnutí seznam všech citujících judikátů a především okamžitý pohled na pasáže citaci obsahující se zvýrazněním místa samotné citace. Seznámení se s charakterem citací je tak rychlejší a pohodlnější. CITEX® také umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od okamžiku vydání citovaného soudního rozhodnutí.

Grafické znázornění vývoje citací soudního rozhodnutí

CITEX® umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od vydání soudního rozhodnutí ve zvoleném časovém období a rychlý náhled na jednotlivé citace, včetně okamžitého náhledu na citované pasáže se zvýrazněním místa citace.

UKÁZKY OBRAZOVEK

VIDEOPREZENTACE

Rekodifikace soukromého práva

Nástroj Rekodifikace soukromého práva uživateli nabízí komplexní systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu. Je pomocníkem pro podrobné srovnání nejvýznamnějších právních předpisů dřívější právní úpravy, které rekodifikaci soukromého práva podléhaly, a jim ekvivalentních právních předpisů účinných od 1.1.2014.

Rekodifikace soukromého práva dokáže uživatelsky přívětivým způsobem podat informaci o tom, jaká ustanovení nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém odpovídají uživatelem vybraným ustanovením právní úpravy před rekodifikací. Naopak u jednotlivých ustanovení nové právní úpravy sdělí, která ustanovení předchozí právní úpravy do nich byla, byť třeba i odlišným způsobem, promítnuta. Zohledňuje veškeré vzájemné vztahy mezi ustanoveními a skupinami ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním, zákona o vlastnictví bytů i zákonů dalších na straně jedné a ustanoveními, včetně jejich skupin, nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém. Dobře tak poslouží při komparaci právní úpravy jednotlivých institutů soukromého práva před rekodifikací a po ní. 
 

UKÁZKY OBRAZOVEK

VIDEOPREZENTACE

Sledované dokumenty

Smyslem doplňku Sledované dokumenty je upozorňovat uživatele na změny znění dokumentů datového zdroje Legislativa ČR, které si uživatel sám zvolí. Sledování změn probíhá automaticky, po spuštění datového zdroje je zobrazena zpráva se seznamem těch ze zvolených dokumentů, u nichž došlo ke změně znění. Další možností, jak být o změnách ve znění zvolených dokumentů informován, je zasílání přehledu změn na e-mail.

Můžete si zvolit, zda chcete sledovat dokument jako celek, nebo jen jeho vybraná ustanovení.

Vyberte si ze třech režimů sledování změn v dokumentu:

 • Celý dokument - dokument je sledován jako celek, jakákoliv změna v dokumentu bude hlášena
 • Vybraná ustanovení - v dokumentu jsou sledovány pouze změny u vybraných ustanovení, při zobrazení jsou změny ve vybraných ustanoveních zvýrazněny, ostatní změny nejsou zobrazovány ani hlášeny
 • Celý dokument + vybraná ustanovení - dokument je sledován jako celek, hlášeny jsou všechny změny, při zobrazení jsou zvýrazněny také změny ve vybraných ustanoveních.

Změněná ustanovení jsou v dialogovém okně sledovaných dokumentů seřazena v seznamu, pomocí kterého lze otevřít dokument přímo na vybraném ustanovení v odpovídajícím znění. Lze také porovnat změny novelizovaného a předchozího znění vybraného ustanovení.

UKÁZKY OBRAZOVEK

Monitor - Rekodifikace

Tento šikovný pomocník umožní uživatelům zcela jedinečný a mimořádně pohodlný přístup ke všem informacím a dokumentům, které se rekodifikace soukromého práva týkají. Nová funkce zaujme svým atraktivním designem, intuitivním ovládáním a celou řadou užitečných funkcí, které zjednoduší práci s požadovanými dokumenty a hledanými informacemi k rekodifikaci soukromého práva.

Monitor rekodifikace vám pomocí barevných tematických tlačítek zpřístupní hned z úvodní obrazovky modulu následující obsah právního informačního systému CODEXIS®, který s rekodifikací soukromého práva souvisí:
 
 • Právní předpisy dotčené rekodifikací
 • Vybraná judikatura k tématu rekodifikace
 • Články a komentáře k tématu rekodifikace
 • Příspěvky z odborných konferencí k tématu rekodifikace
 • Vzory smluv aktualizované v souladu s rekodifikací
 • Pojmy rekodifikace v Lexikonu pojmů

Modul umožňuje zapnutí či vypnutí R indikace v seznamech dokumentů a taktéž aktivaci či deaktivaci dynamického převodníku v právních předpisech. Při další práci s dokumenty vás potěší možnost filtrování dle různých dalších parametrů.

Využívejte další komfort prostředí CODEXIS!

UKÁZKY OBRAZOVEK

Monitor - Veřejné zakázky

Užitečný doplněk právního informačního systému CODEXIS® zefektivňuje práci s dokumenty a komentáři souvisejícími s tématem veřejných zakázek. Pomocí tohoto doplňku lze jednoduše přistupovat k právním předpisům z oblasti veřejných zakázek, používat rozšířené filtry pro zobrazení judikatury českých a evropských soudů, rozhodnutí ÚOHS, důvodových zpráv, článků a pojmů právního slovníku.

Velkým přínosem je možnost srovnání právní úpravy podle starého a nového zákona o zadávání veřejných zakázek, a to pomocí tlačítka "Zobrazit oba zákony a jejich transformaci". Jedním kliknutím tak jednoduše zjistíte, jaká ustanovení nového zákona odpovídají vybraným ustanovením zákona starého.
Součástí monitoru je také komentář Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem a judikaturou, u jednotlivých ustanovení jsou pak zobrazeny příslušné komentáře s výkladem dané problematiky pro ještě větší srozumitelnost tématu.

Dokumenty veřejné správy jsou zpřístupněny také ve formě přehledných seznamů s možností jednotlivé dokumenty otevírat. Samozřejmostí je rychlé vyhledávání komentářů souvisejících s tématem a možnost jejich přímého zobrazení v dokumentu.

 Z úvodní obrazovky modulu lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít na obsah právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí s veřejnými zakázkami:

 • Právní předpisy v oblasti veřejných zakázek
 • Vybraná judikatura českých a evropských soudů
 • Vybraná rozhodnutí ÚOHS
 • Komentáře k tématu veřejných zakázek
 • Důvodové zprávy k tématu veřejných zakázek
 • Články k tématu veřejných zakázek
 • Pojmy veřejných zakázek v Lexikonu pojmů
 • Seznam dokumentů veřejné správy

Modul umožňuje zapnutí či vypnutí indikace v seznamech. Při další práci s dokumenty vás potěší možnost filtrování dle různých dalších parametrů.

CODEXIS® Vám usnadní orientaci ve veřejných zakázkách!

UKÁZKY OBRAZOVEK

Monitor - Obecní samospráva

Nový doplněk právního informačního systému CODEXIS® nabízí komplexní přehled v problematice obecní samosprávy. Tento užitečný doplněk přináší:

 • návody pro řešení životních situací v obci
 • zpracované předpisy statutárních měst a veřejnoprávní smlouvy mezi městy a obcemi
 • komplexní vyhledávání v dokumentech souvisejících s tématem obecní samosprávy napříč celým právním informačním systémem CODEXIS®
 • přehledné seznamy dokumentů souvisejících s tématem
 • filtrace podle zvolených parametrů

Z úvodní obrazovky modulu lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít na obsah právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem obecní samosprávy:

 • životní situace
 • veřejnoprávní smlouvy
 • předpisy statutárních měst
 • právní poradna sdružení místních samospráv
 • právní předpisy v oblasti obecní samosprávy
 • vzory smluv
 • věstník vlády
 • důvodové zprávy
 • časopis Veřejná správa
 • zprávy MF pro finanční orgány obcí a krajů
 • příspěvky z odborných konferencí
 • komentáře
 • články

Související dokumenty jsou zpřístupněny také ve formě přehledných seznamů s možností jednotlivé dokumenty otevírat. Samozřejmostí je rychlé vyhledávání komentářů souvisejících s tématem a možnost jejich přímého zobrazení v dokumentu. Modul umožňuje zapnutí či vypnutí indikace v seznamech. Při další práci s dokumenty vás potěší možnost filtrování dle různých dalších parametrů.

UKÁZKY OBRAZOVEK

CODEXIS Monitor – Daně

Doplněk Monitor – Daně právního informačního systému CODEXIS® významně usnadňuje svému uživateli orientaci v problematice daní. Systém tlačítek, který je v doplňku využíván, zrychluje práci s daněmi a veškeré operace s nimi tak nabývají mnohem větší efektivity.

Mezi hlavní benefity tohoto doplňku patří především:

 • Zpřístupnění přehledů vybraných ustanovení – například Legislativy ČR a Legislativy EU
 • Důvodové zprávy
 • Zápisy z koordinačních výborů
 • Komentáře
 • Plnotextové tituly LIBERIS
 • Články
 • Časopis Účetní a daně

Uživatel Monitoru - Daně vysoce ocení také rozšíření v podobě příkladů z praxe, které usnadní řešení vybraných situací. Tyto dokumenty jsou dostupné přes tlačítko Otázky a odpovědi, příklady z praxe.

Pro filtraci dokumentů Judikatury ČR, Legislativy ČR, Legislativy EU a Literatury slouží šikovný pomocník v podobě sady filtrů, z nichž většina je dostupná přímo v doplňku Monitor – Daně, ostatní pak v příslušných dialozích filtrace.

Nedílnou součástí tohoto monitoru jsou i Vzory smluv a Právní slovníky, jež obsahují smlouvy a právní pojmy související s daným tématem.

UKÁZKY OBRAZOVEK

CODEXIS Monitor – Účetnictví

Práci s Monitorem – Účetnictví ocení všichni ti, kdo se věnují tématice účetnictví. Tento doplněk právního informačního systému CODEXIS®, podobně jako předchozí, nabízí celou řadu funkcí, které zásadním způsobem usnadňují práci.

Mezi zmíněné funkce patří především:

 • Zpřístupnění přehledů vybraných ustanovení - například právní předpisy Legislativy ČR a Legislativy EU
 • Důvodové zprávy
 • Interpretace Národní účetní rady
 • České účetní standardy
 • Judikatura ČR i EU
 • Komentáře i plnotextové tituly LIBERIS
 • Časopisy Mzdová účetní a Účetní a daně
 • články související s tématem účetnictví
Příklady z praxe, které jsou mnohdy významným pomocníkem při orientaci v problematice účetnictví, jsou rovněž součástí tohoto doplňku a jsou dostupné přes jediné kliknutí z hlavní obrazovky na tlačítko Otázky a  odpovědi, příklady z praxe.

Dále tento Monitor obsahuje sadu filtrů, které slouží pro filtraci Judikatury ČR, Legislativy ČR, Legislativy EU a Literatury. Převážná část výše zmíněného je dostupná přímo v doplňku, ostatní pak v příslušných dialozích filtrace.
 
UKÁZKY OBRAZOVEK
 

CODEXIS Monitor – Katolická církev

Tento doplněk právního informačního systému CODEXIS přináší řadu výhod a usnadnění všem, kdo se v rámci své činnosti zabývá církevní tématikou a jsou nuceni řešit povinnosti s tím spojené.

Tento program, který je skutečně unikátním produktem na trhu, jde svým obsahem a přehledným, uživatelsky příjemným zpracováním naproti všem úkolům, se kterými se v rámci své činnosti setkáváte.

Monitor – KATOLICKÁ CÍRKEV v souladu se specifickými povinnostmi církve zpřehledňuje a usnadňuje práci:

 • s církevními kodexy – konkrétně se jedná o Kodex kánonického práva a Zákoník východních katolických církví, které program zpřístupňuje a umožňuje snadnou práci s těmito materiály
 • s právními předpisy a judikaturou (systém nabízí komplexní přehled legislativy a judikatury České republiky a Evropské unie v oblasti církve)
 • s články, které lze snadno dohledat a lépe s nimi tak pracovat a to pomocí filtrů napříč celého informačního systému
Program v sobě zahrnuje dále Lexikon pojmů, Latinský právní slovník, časopisy, Sborníky z konference Církev a stát a další, čímž vytváří z programu Monitor – Katolická církev komplexní nástroj, který významně usnadňuje a zefektivňuje práci v oblasti církve.
 
UKÁZKY OBRAZOVEK

CODEXIS Monitor – Personalistika

Novinka systému CODEXIS v podobě dalšího užitečného doplňku Monitor - PERSONALISTIKA usnadňuje personalistům orientaci v klíčových oblastech práva. Obsahuje praktické a zároveň nejvyhledávanější témata:

 • Otázky a odpovědi z pracovně právní poradny pro rychlou orientaci v právní problematice
 • Komplexní přehled legislativy a judikatury České republiky a Evropské unie
 • Komentáře renomovaných autorů k tématu personalistika

Doplněk dále obsahuje Články, Důvodové zprávy, Vzory smluv, časopis Praktická personalistika a další užitečná témata.

UKÁZKY OBRAZOVEK


CODEXIS Monitor - Ochrana osobních údajů (GDPR)

Nový doplněk systému CODEXIS MONITOR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) slouží jako praktický průvodce pro úspěšnou aplikaci nového evropského nařízení. Díky tomuto doplňku budete připraveni na revoluci v ochraně osobních dat.

Doplněk obsahuje:

 • Otázky a odpovědi ke GDPR - ucelený přehled nejčastějších otázek k nařízení GDPR a odpovědi na ně

 • Právní předpisy a judikaturu (komplexní přehled legislativy a judikatury České republiky a Evropské unie Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

 • Obecná nařízení o ochraně osobních údajů

 • Evropské nařízení 2016/679 GDPR a srovnávací matice zákonu č. 101/200 Sb. a GDPR

 • Stanoviska a sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů a další.

Jedním z hlavních benefitů Monitoru – Ochrana osobních údajů (GDPR) je možnost zobrazení porovnání stávající národní právní úpravy a nové evropské právní úpravy GDPR. Pomocí tlačítka umístěného v dolní části monitoru zobrazíte speciální pohled na oba předpisy zároveň.

UKÁZKY OBRAZOVEK