CODEXIS JUSTICE - komplexní právní informační systém

Software

CODEXIS JUSTICE

Právní informační systém individuálně přizpůsobený potřebám soudnictví

Category:

Product Description

PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBENÝ POTŘEBÁM SOUDNICTVÍ

POPTÁVKA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ CENTRUM PODPORY 

Software CODEXIS® JUSTICE je určen nejen pro odborníky z oblasti justice, ale také pro administrativní pracovníky, kteří spolupracují s těmito odborníky. Software je proto vybaven řadou specifických funkcí pro sektor soudnictví. Systém, který vás při práci okamžitě zaujme svou uživatelskou přívětivostí, jednoduchým vyhledáváním a přehledností, je samozřejmě neustále vyvíjen, a to ve spolupráci se Soudcovskou unií České republiky.

 

Uživatelsky přívětivý software obsahuje legislativu České republiky i legislativu Evropské unie (u všech zákonů je navíc možné najít nejen aktuální znění, ale také znění historické či budoucí), dokumenty z rozhodovací činnosti českých i evropských soudů, odbornou literaturu, články, komentáře odborníků a další užitečné zdroje informací. Obecné předpisy justice umožňují práci s právními předpisy, s nimiž pracovníci v oblasti justice přicházejí při výkonu práce nejčastěji do styku. Obecné předpisy justice zahrnují také organizační předpisy justice, vybrané judikáty kárné a kolizní judikatury a další dokumenty s plošnou působností pro oblast celé justice.

 


 

Pro koho je software CODEXIS® JUSTICE vhodný?

Software CODEXIS® JUSTICE je vytvořen na míru potřebám soudců, justičních i právních čekatelů, státních zástupců, vyšších soudních úředníků, asistentů či jiného administrativního aparátu soudů.

 


 

Proč právě CODEXIS® JUSTICE?

Práce s judikaturou představuje především pro soudce neopomenutelnou součást jejich každodenních činností. Proto se autoři softwaru CODEXIS® JUSTICE rozhodli zaměřit se právě na tuto oblast především z pohledu funkčních vlastností, katalogizace judikátů či následného propojení s výkladovým slovníkem právních pojmů.

Integrace českého vnitrostátního práva, práva Evropské unie a související judikatury umožňuje pohodlný způsob práce. Ostatní obvyklé funkční prvky požadované u právních informačních systémů, jakými jsou například fulltextové vyhledávání, filtrování dle vlastností, práce se záložkami, s poznámkami a jiné, jsou zpracovány na vysoké úrovni.

Dlouhodobě spolupracujeme se špičkovými odborníky z řad soudců, akademických pracovníků a vedoucích pracovníků správních orgánů. Cílem této spolupráce je, aby CODEXIS® JUSTICE co možná nejvíce odpovídal reálným potřebám svých uživatelů – a právě tomu přizpůsobujeme vývoj tohoto softwaru.

 


 

Hlavní funkce softwaru CODEXIS® JUSTICE:

 • Fulltextové vyhledávání

Představuje jeden ze základních způsobů, jak v systému nalézt vámi požadované informace. K vyhledávání je možné zadat více slov, jediné slovo nebo jen základ slova, pro případ více slov je dostupné hledání výskytu v rámci jednoho odstavce, ve stanovené vzdálenosti slov nebo v sousloví. Zohledňuje se, ve kterých časových zněních dokumentu se hledaná slova nalézají.

 • Časová osa a zapracovaná znění

V systému jsou do textů dokumentů Legislativy ČR standardně promítány jejich novely. Jednotlivé novelizace jsou promítnuty přímo do textu odpovídajících předpisů, pomocí posunu na časové ose je možné pracovat se zněním předpisu v podobě účinné k určitému datu. Samozřejmostí je pak rychlé srovnání rozdílů znění dokumentu před novelou a po ní.

 • Časové vyhledávání

Umožňuje hledat takové dokumenty, u nichž došlo ke změně v uživatelem definovaném období.

 • Hledání podle názvů dokumentů nebo čísel CELEX

Nejoblíbenějším a nejčastěji voleným způsobem, jak najít konkrétní dokument, je hledání podle názvu či čísla. Z názvu postačí zadat pouze část, pokud jde o čísla, jsou zohledňována čísla sbírková, jednací, CELEXová i mnohá další, jimiž jsou dokumenty standardně označovány. Dokumenty jsou vyhledávány napříč všemi datovými zdroji.

 • Filtrování dokumentů

Filtrace dokumentů dle vlastností umožňuje výběr požadovaných dokumentů podle uživatelem definovaných kritérií odpovídajících základním popisným údajům dokumentů, jakými jsou například datum vydání, účinnosti, zdroj, autor, oblast a další. Jednotlivé datové zdroje disponují specifickými filtračními údaji odpovídajícími typickým vlastnostem v nich obsažených dokumentů.

 • Hypertextové odkazy

Dokumenty jsou interaktivně propojeny hypertextovými odkazy. Interní odkazy směřují na zmiňovaná místa v rámci stejného dokumentu, externí odkazy pak do dokumentů ostatních. Při vytváření hypertextových odkazů je respektováno časové hledisko, čímž odkazy směřují do znění dokumentů odpovídajících období, pro něž je odkaz platný.

 • Související dokumenty

Záložka Související nabízí výčtové seznamy odkazů na související dokumenty s dokumentem aktuálně otevřeným.  Zpřístupněny jsou odkazy jak na předpisy prováděcí, aktivní či pasivní derogace, tak na související evropské předpisy, evropskou i českou judikaturu, důvodové zprávy, odborné články i další typy dokumentů.

 • Poznámky

Funkce umožňuje vkládat si do dokumentů vlastní poznámky, upravovat je a spravovat.

 • Záložky

Funkce umožňuje vytvářet si v dokumentech záložky a libovolně si je organizovat pro snadné budoucí vyhledání takto označených dokumentů.

 • Uživatelské plochy

Funkce přináší možnost ukládat si celé rozpracované pracovní plochy a uchovat tak výsledky dosavadní práce pro budoucí použití. Již vykonaná práce v podobě analýzy aktuálního právního problému a přípravy podkladových materiálů k jeho řešení může být v rámci týmu jejím prostřednictvím snadno předána.

 • Moje spisy

Doplněk Moje spisy byl vytvořen jako nástroj pro usnadnění přípravy podkladů k projednání věci a k rozhodnutí ve věci. Umožňuje evidovat na jednom místě všechny se spisem související údaje a shromáždit veškeré právní předpisy, judikaturu i ostatní dokumenty, které s projednávanou věcí souvisí. Poskytuje tak platformu pro vytvoření interaktivního souhrnu informací potřebných pro jednání a rozhodnutí v dané věci, přičemž veškeré tyto informace lze jednoduše spravovat, doplňovat, aktualizovat a obecně s nimi velmi efektivně dále pracovat.

 


 

Zdroje softwaru CODEXIS® JUSTICE

Legislativa České republiky

Jejím základem je Sbírka zákonů České republiky, která je k dispozici v původním znění. U platné legislativy a většiny ostatních předpisů platí, že jsou zpracovány také v časových zněních odpovídajících podobě předpisů po jejich jednotlivých novelizacích. Zařazeny jsou rovněž dokumenty z řady dalších zdrojů, ať již jde o Sbírku mezinárodních smluv, věstníky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, věstníky krajů a mnohé další.

 

Legislativa Evropské unie

Legislativa Evropské unie obsahuje jak primární právo EU, kam patří například zakládající smlouvy, smlouvy o přistoupení a úmluvy, tak i sekundární právo EU, mezi něž řadíme například nařízení, směrnice, rozhodnutí, usnesení či doporučení, ale také ostatní dokumenty publikované v řadě L Úředního věstníku. Zařazeny jsou všechny tyto dokumenty vydané od 1.5.2004, z období před 1.5.2004 pak předpisy přeložené do českého jazyka a vydané v tzv. Zvláštním vydání Úředního věstníku. Součástí jsou rovněž oznámení, informace, přípravné akty a další typy dokumentů z řady C Úředního věstníku.

 

Judikatura České republiky

Judikatura České republiky je tvořena vybranými soudními rozhodnutími, jež jsou důležitým zdrojem informací o interpretaci a aplikaci práva v praxi. Obsahuje nálezy, rozsudky, usnesení a jiná rozhodnutí soudů všech článků soudní soustavy České republiky ve věcech civilních, trestních i správních. Samozřejmým základem jsou rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, a to nejenom ta, která byla publikována v oficiálních sbírkách judikatury těchto soudů, průběžně zpracovávána jsou rovněž stěžejní rozhodnutí z aktuální rozhodovací praxe soudů z individuálně sjednaných zdrojů, která, ani přes svůj zásadní význam, nejsou nikde jinde takto systematicky zpracovávána a publikována.

 

Judikatura Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva

Judikatura Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva obsahuje rozsudky, usnesení, stanoviska i další typy dokumentů soudů Evropské unie a vedle toho Evropského soudu pro lidská práva. Důležitou součástí jsou rozhodnutí o předběžných otázkách, jejichž prostřednictvím je zajišťován jednotný výklad práva Společenství na celém území Evropské unie. Zařazeny jsou rovněž vybrané žaloby a rozhodnutí o opravných prostředcích.

 

Literatura

Literatura obsahuje především plné texty článků publikovaných ve vybraných odborných právních časopisech a v mnoha dalších zdrojích. Součástí jsou také stanoviska, rozhodnutí, výklady, vyjádření, právní rozbory i jiné typy aktů především vybraných správních orgánů (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Český úřad zeměměřický a katastrální, Finančního arbitra, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad průmyslového vlastnictví aj.). Informativní dokumenty zahrnují širokou škálu dokumentů informativního charakteru, které mají původ především v orgánech veřejné správy. Jedná se o nejrůznější informace, oznámení, sdělení, zápisy, zprávy, ale i řadu dalších. Významnou součástí Literatury jsou důvodové zprávy k zákonům publikovaných ve Sbírce zákonů. Za zmínku stojí také bibliografické záznamy neperiodických publikací právního, ekonomického, daňového, personálního a dalšího obsahově příbuzného charakteru publikovaných nakladatelstvími v České republice, stejně tak jako bibliografické záznamy jednotlivých čísel českých periodických právních publikací (odborných časopisů). Součástí Literatury jsou i sborníky související judikatury českých i evropských soudců, které pravidelně zpracovávají naši odborní spolupracovníci a sborníky příspěvků z odborných právních konferencí.

 

Obecné předpisy justice

Obecné předpisy justice umožňují práci s právními předpisy, s nimiž pracovníci v oblasti justice přicházejí při výkonu práce nejčastěji do styku. Obecné předpisy justice zahrnují také organizační předpisy justice, vybrané judikáty kárné a kolizní judikatury a další dokumenty s plošnou působností pro oblast celé justice.

 


Zaujal vás software CODEXIS® JUSTICE? Chcete o něm vědět více? Sjednejte si schůzku s naším specialistou, který vám rád vše podrobně předvede a vysvětlí.

 

CODEXIS® JUSTICE NET Servis

Komentáře LIBERIS

Citační systém judikatury CITEX®

SOUDNÍ KALKULAČKA

PRÁVNÍ SLOVNÍKY

SLOVENSKÁ LEGISLATIVA

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

VZORY SMLUV A PODÁNÍ

SLEDOVANÉ DOKUMENTY

CODEXIS® JUSTICE Link

 


 

CODEXIS NET Servis

Služba CODEXIS® JUSTICE NET Servis poskytuje operativní přístup k nově zpracovaným dokumentům prostřednictvím internetu. Aktualizace probíhají periodicky dle vámi zvolené licence (každých 30 dní, 10 dní nebo denně).

CODEXIS® JUSTICE NET Servis můžete provozovat ve dvou režimech:

Manuální kontrola aktualizací – uživatel má přímo z obslužného programu možnost spustit kontrolu aktualizací na internetu, jejich stažení i následnou instalaci.

Automatická správa aktualizací – v tomto případě je na počítači nainstalována služba (program běžící neustále na pozadí), která v pravidelných intervalech dle nastavení provádí automatické kontroly aktualizací. Službu lze např. nastavit, aby aktualizace stahovala a instalovala jen v nočních hodinách (z důvodu neomezování běžného denního provozu firmy).

Službu lze také nastavit tak, aby aktualizace pouze stahovala a jejich instalaci provádět manuálně až v okamžiku potřeby.

Komentáře LIBERIS

Obsahový doplněk právního informačního systému LIBERIS představuje rozšíření softwaru CODEXIS® o jedinečný systém, který vám poskytuje komentáře k jednotlivým právním předpisům, resp. jejich paragrafům, pořízené hned z několika knižních právních titulů vydaných renomovanými českými nakladatelstvími. Spolupracujeme například s nakladatelstvím ANAG, GRADA Publishing, LEGES, LINDE PRAHA nebo Ústav státu a práva AV ČR mezi další partnery patří také Nakladatelství Karolinum, Institut pro veřejnou správu Praha, Bova Polygon, Sondy či CODEXIS publishing. Doplněk LIBERIS poskytuje téměř 600 odborných titulů renomovaných a uznávaných autorů. Nové komentářové texty v právním informačním systému tak jedinečným způsobem přispějí k osvětlení výkladu, souvislostí a pojmů daného ustanovení.

Komentáře LIBERIS vznikají důkladným analytickým rozborem publikovaných právních děl, týkajících se dané právní problematiky, a přiřazením jejich relevantních částí k souvisejícím ustanovením v právním informačním systému CODEXIS®. Systém může díky tomu nabídnout k jednotlivým paragrafům hned několik kvalifikovaných názorů a komentářů autorů různých odborných publikací. Zapracované části právních publikací tak poskytnou výjimečné srovnání zpracované problematiky z pohledu různých odborníků, což zaručí názorovou vyváženost a širší tematický záběr.

V právním informačním systému CODEXIS díky doplňku LIBERIS vznikla nejobsáhlejší databáze právních textů, která, kromě dokumentů národní a evropské legislativy, souvisejících soudních rozhodnutí a příslušných odborných článků k dané problematice, zahrnuje také komentáře odborníků z již publikovaných právních děl od současně několika nakladatelství odborné právní literatury.

Citační systém judikatury CITEX®

Citační sytém judikatury CITEX® umožňuje v právním informačním systému CODEXIS® JUSTICE objektivní řazení judikátů dle jejich citovanosti v ostatních soudních rozhodnutích. Přichází s komplexem zcela nových nástrojů a metodik a představuje tak zásadní inovaci v dosavadních možnostech práce s judikaturou.

Citační index – základní třídící a výběrové kritérium

Základním kritériem pro výpočet Citačního indexu je četnost citací typu rozhodnutí – rozhodnutí, přičemž CITEX® z tohoto počtu eliminuje citace odkazující na rozhodnutí v totožné kauze. Odkazy specifickým způsobem zpracovává a přiřazuje judikátům hodnotu Citačního indexu podle toho, kolikrát byly relevantně citovány.

Nastavitelné vlastnosti Citačního indexu

Ve výchozí podobě jsou v rámci Citačního indexu zohledňovány všechny relevantní citace soudního rozhodnutí rovnocenně. Vlastnosti Citačního indexu lze však individuálně nastavit a zvolit různá omezení. Například nastavení časového omezení zohledňuje pouze citace realizované ve zvoleném období, ostatní ignoruje.

Rychlý náhled na jednotlivé citace soudního rozhodnutí

Rychlý náhled poskytuje ke každému citovanému rozhodnutí seznam všech citujících judikátů a především okamžitý pohled na pasáže citaci obsahující se zvýrazněním místa samotné citace. Seznámení se s charakterem citací je tak rychlejší a pohodlnější. CITEX® také umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od okamžiku vydání citovaného soudního rozhodnutí.

Grafické znázornění vývoje citací soudního rozhodnutí

CITEX® umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od vydání soudního rozhodnutí ve zvoleném časovém období a rychlý náhled na jednotlivé citace, včetně okamžitého náhledu na citované pasáže se zvýrazněním místa citace.

SOUDNÍ KALKULAČKA

Program SOUDNÍ KALKULAČKA obsahuje výpočty odměn a náhrad advokáta, notáře, insolvenčního správce, exekutora či likvidátora, výpočty soudních poplatků, výpočty související s prodlením pohledávek a výpočty cestovních náhrad a náhrad za ztrátu času.

Je navržen tak, aby zadání jednotlivých parametrů bylo pro uživatele co nejjednodušší a výsledek co nejsrozumitelnější. Jednotlivé provedené výpočty jsou řazeny do Celkových nákladů řízení, zde je pak možné provádět rovněž výpočet poměrných náhrad řízení.

Veškeré vypočtené údaje lze exportovat do schránky pro další použití v běžných textových editorech. Vypočtené údaje jsou vloženy do připravené výstupní textové šablony, jednotlivé šablony jsou upravitelné.

Pro urychlení typických výpočtů běžného sporu nabízí SOUDNÍ KALKULAČKA specifický formulář pro tzv. „rychlý výpočet“, který umožňuje okamžitý propočet základních poplatků, náhrad a paušálů zadáním elementárních výchozích údajů. Výsledek rychlého výpočtu je opět exportován do komplexní výstupní šablony pro další použití.

Velkou výhodou je propojenost softwaru SOUDNÍ KALKULAČKA s informačním systémem CODEXIS® JUSTICE. Díky těmto vazbám lze velmi snadno přejít z jednotlivých výpočtů na relevantní právní předpisy a získat tak informace v širším kontextu.

SOUDNÍ LHŮTNÍK
SOUDNÍ LHŮTNÍK je užitečným doplňkem pro výpočty různých typů lhůt. Zahrnuje procesní a hmotně právní lhůtník. Procesní lhůtník počítá nabytí právní moci v procesních lhůtách, a to včetně případů nabytí právní moci doručením s uložením a odvolací lhůtou nebo bez ní. Samozřejmostí je možnost exportu výpočtu včetně doprovodného textu do schránky pro použití v navazujících textových editorech.

Hmotně právní lhůtník pak umožňuje definování libovolných lhůt, a to včetně stavění lhůty. Běh lhůt je vynášen do kalendáře, je možno reverzně zjišťovat délku lhůty podle hraničních dat.

MOJE SPISY

Aplikace MOJE SPISY je specializovaným doplňkem systému CODEXIS® JUSTICE. Je navržena tak, aby soudcům usnadnila přípravu podkladů pro projednání a rozhodnutí ve věci.

MOJE SPISY svým zaměřením nekonkurují standardním nástrojům pro oficiální evidenci soudní agendy. Cílem této aplikace je přehledné zaznamenání relevantních informací důležitých pro rozhodování soudce, tedy pokrytí ryze individuální potřeby připravit se na jednání a rozhodnutí.

MOJE SPISY umožňují zakládat libovolné množství spisů do seznamu aktivních spisů. Po uzavření sporu mohou být příslušné spisy převedeny do archivu spisů. Aplikace používá systém zabezpečení evidovaných údajů tak, aby s nimi mohl pracovat pouze jejich vlastník. Spisy je možno v rámci aplikace (a systému CODEXIS® JUSTICE) předávat dočasně k nahlédnutí či trvale k dalšímu zpracování mezi uživateli systému.

Samotný spis umožňuje přehledné vedení výchozích údajů sporu v několika vstupních kartách. Důležitá je možnost klasifikace spisu pomocí popisných údajů. Tyto údaje umožní v budoucnu dohledávat informace z tohoto spisu v dalších, obdobně klasifikovaných případech, případně umožní pro daný spis dohledávat informace z jiných, obdobně klasifikovaných spisů.

Ve vstupních údajích je možné spolupracovat se SOUDNÍ KALKULAČKOU, a to ve smyslu přenosu výpočtu soudních poplatků. Další vypočtené údaje je možné přenášet do vybrané karty v textové podobě.

V pracovních kartách je potom umožněno evidovat, kromě základních údajů, obsah spisu, obecné informace pro daný typ sporu, údaje o provedení kontroly návrhu, údaje důležité pro přípravu na jednání, ale také připravovat koncept soudního rozhodnutí.

Spis rovněž v kartě Lhůty spisu umožňuje zadat důležité termíny ze sporu vyplývající. Tyto termíny jsou následně vynášeny do celkového přehledu termínů.

Podstatnou možností aplikace MOJE SPISY je pak evidování relevantních ustanovení právních předpisů, související judikatury a literatury nebo samostatných textových dokumentů ve zvláštních záložkách. Odkazy je možno snadno vytvářet a přenášet z právního informačního systému CODEXIS® JUSTICE, ty přitom mohou směřovat jak na celé dokumenty, tak na určitá místa v dokumentech nebo jen na vybrané vyznačené pasáže dokumentů. Pak je snadné k příslušným dokumentům v rámci právního informačního systému CODEXIS® JUSTICE rychle přistupovat a mít je k dispozici se všemi potřebnými souvislostmi.

Relevantní odkazy k danému typu sporu je možné efektivně dohledávat z jiných spisů podle podobné klasifikace v základních údajích.

Aplikace MOJE SPISY tak dokáže efektivně podpořit uživatele při přípravě na jednání, a to využitím informací získaných v přípravě na předchozí spory obdobného nebo shodného typu.

Další možností využití aplikace MOJE SPISY je archivace důležitých údajů významných sporů v agendě soudce pro budoucí využití.

Aplikace MOJE SPISY podporuje individuální režim práce soudce také efektivním přenášením údajů mezi jednotlivými samostatnými a síťovými instalacemi systému CODEXIS® JUSTICE. Vybrané spisy je možno exportovat a importovat se zachováním bezpečnostních nastavení podle práv uživatele.

MOJE TÉMATA

Aplikace MOJE TÉMATA je určena pro zaznamenání a uchování důležitých informací a odkazů na judikaturu a právní předpisy, které jsou podstatné pro řešení určitého typu sporu.

MOJE TÉMATA tak vhodně doplňují aplikaci MOJE SPISY jako všeobecný, univerzálně použitelný informační základ. Na základě informací vedených v aplikaci MOJE TÉMATA je možné doplnit potřebné odkazy a informace do nového spisu. Na rozdíl od spisů, které po svém uzavření a převedení do archivu mají statický charakter, jsou však MOJE TÉMATA živou a otevřenou agendou, která může být průběžně aktualizována podle nových poznatků a informací.

Nová témata lze klasifikovat obdobně jako SPISY, což umožňuje následné dohledávání odkazů mezi příbuznými tématy a spisy. Pro každé téma je také možno zakládat a libovolně pojmenovávat záložky sloužící k zápisu textových informací.

Podstatnou funkčností je, podobně jako ve spisech, evidování odkazů na relevantní judikaturu, právní předpisy, literaturu a případné externí dokumenty. Odkazy je možno snadno vytvářet a přenášet z právního informačního systému CODEXIS® JUSTICE. Odkazy do systému CODEXIS® JUSTICE mohou být vytvářeny jak na celé dokumenty, tak na určitá místa v nich či jen na jejich vybrané vyznačené pasáže. Připravené odkazy pak umožňují rychlé prohlížení příslušných dokumentů v právním systému CODEXIS® JUSTICE, a to se všemi potřebnými souvislostmi.

Relevantní odkazy k danému typu sporu je možné dohledávat také v jiných tématech a spisech na základě podobné klasifikace v základních údajích.

Aplikace MOJE TÉMATA podporuje individuální režim práce soudce také efektivním přenášením údajů mezi jednotlivými samostatnými a síťovými instalacemi systému CODEXIS® JUSTICE. Vybraná témata je možné exportovat a importovat se zachováním bezpečnostních nastavení podle práv uživatele. Příprava témat tak může probíhat na libovolné instalaci systému CODEXIS® JUSTICE.

Aplikace MOJE TÉMATA byla připravena k podpoře práce soudce jako určitý specifický „poznámkový blok“, jakožto platforma pro shromažďování podstatných informací k řešeným tématům, které je schopna rychle a přehledně také poskytnout.

Aplikace MOJE TÉMATA je určena pro zaznamenání a uchování důležitých informací a odkazů na judikaturu a právní předpisy, které jsou podstatné pro jednání v určitém typu sporu.

MOJE TÉMATA tak vhodně doplňují aplikaci MOJE SPISY jako všeobecný, univerzálně použitelný informační základ. Na základě informací vedených v aplikaci MOJE TÉMATA je možno doplnit potřebné odkazy a informace do nového spisu. Na rozdíl od spisů, které ale po svém uzavření a převedení do archivu mají statický charakter, MOJE TÉMATA jsou živou a otevřenou agendou, která může být průběžně aktualizována podle nových poznatků a informací.

Základní údaje nabízejí možnost klasifikovat nové téma obdobně jako SPISY. Toto zařazení umožní následné dohledávání odkazů mezi příbuznými tématy a spisy. Dále je pro každé téma možno zakládat a libovolně pojmenovávat záložky pro zápis textových informací.

Podstatnou funkčností je, podobně jako ve spisech, evidování odkazů na relevantní judikaturu, právní předpisy, literaturu a případné externí dokumenty. Odkazy je možno snadno vytvářet a přenášet z právního informačního systému CODEXIS® JUSTICE. Odkazy do systému CODEXIS® JUSTICE mohou být vytvářeny na celé dokumenty, na určitá místa v dokumentech nebo jen na vybrané vyznačené pasáže dokumentů. Připravené odkazy pak umožňují rychlé prohlížení příslušných dokumentů, v právním systému CODEXIS® JUSTICE pak se všemi potřebnými souvislostmi.

Relevantní odkazy k danému typu sporu je možno dohledávat také z jiných témat nebo spisů podle podobné klasifikace v základních údajích.

Aplikace MOJE TÉMATA podporuje individuální režim práce soudce také efektivním přenášením údajů mezi jednotlivými samostatnými a síťovými instalacemi systému CODEXIS® JUSTICE. Vybraná témata je možno exportovat a importovat, se zachováním bezpečnostních nastavení podle práv uživatele. Příprava témat tak může probíhat na libovolné instalaci systému CODEXIS® JUSTICE.

Aplikace MOJE TÉMATA je tak připravena podporovat práci soudce jako určitý specifický „poznámkový blok“, který shromáždí, rychle a přehledně poskytne podstatné informace k řešeným tématům.

SOUDNÍ KOMPENDIUM

SOUDNÍ KOMPENDIUM je specializovaným doplňkem systému CODEXIS® JUSTICE určeným pro vytvoření jednotného informačního zázemí soudní agendy v rámci jednoho soudu. Aplikace obsahuje několik samostatných agend, u kterých se většinou předpokládá jejich zastřešení pověřenou osobou – správcem nebo „editorem“. Jedná se o jakousi "Soudní nástěnku" pro uveřejňování a systematické doplňování důležité judikatury, dokumentů, odkazů, poznámek a metodik k vybraným problémovým okruhům.

V sekci pojmenované Věcně příslušná judikatura je umožněno vytvářet seznam aktuální judikatury, a to zařazováním odkazů na vybrané judikáty zahrnuté v systému CODEXIS® JUSTICE (případně i judikáty z jiných zdrojů, externích dokumentů nebo webových stránek) do stromu věcného třídění.

Strom třídění judikatury může mít libovolné množství úrovní. V systému je připraveno přednastavení prvních dvou úrovní, které je ale možné libovolně změnit a dále v podrobnějším členění pokračovat.

Na jednotlivé úrovně systémového stromu je pak možné umísťovat odkazy na vybrané judikáty. Vytváření odkazů na judikáty do systému CODEXIS® JUSTICE je podporováno komfortní funkčností přímo v právním systému.

Část pojmenovaná Tematické kompendium nabízí shromažďování příspěvků k vybraným zajímavým tématům soudní praxe. Témata mohou zakládat jednotliví uživatelé, stejně jako vkládat příspěvky.

Tematické kompendium nemá sloužit k vyjasňování názorů formou diskuze, ale jako místo, kam je možno vkládat důležitá zjištění, informace a závěry, které mohou být užitečné pro potřeby ostatních.

Jednotlivé příspěvky mohou kromě názvu a formátovaného textu obsahovat odkazy na další informace – dokumenty v systému CODEXIS® JUSTICE, webové stránky, externí dokumenty apod.

Oddíl Vzory nabízí možnost vytvářet různé řady vzorových dokumentů, typicky vzorů soudních rozhodnutí. Řady vytváří editor (správce) aplikace.

Každý vzor může být, kromě textu, opatřen odkazem na externí dokument z libovolného diskového úložiště. Pomocí této agendy je tak možno pro potřeby celého soudu centralizovat a sjednotit přístup k nejrůznějším oficiálním i doporučeným dokumentům s různým umístěním, a zjednodušit tak pracovníkům soudu jejich využívání a údržbu.

V části Aktuality může správce agendy pro uživatele systému CODEXIS® JUSTICE zveřejňovat informace o novinkách z vybraných oblastí zájmu – typicky jde o Legislativu, Judikaturu nebo Literaturu.

Jednotlivé řady je možné zakládat a strukturovat dle preferencí daného soudu. Příspěvky pak mohou obsahovat formátovaný text, případně odkazy na dokumenty systému CODEXIS® JUSTICE nebo jiné externí dokumenty či webové stránky. Pracovníci soudu tak získají jednotný a přehledný přístup k novinkám v právním prostředí, které jsou pro jejich informovanost důležité.

SOUDNÍ KOMPENDIUM tedy představuje efektivní prostředek ke shromažďování a prezentaci informací, které je v rámci soudu užitečné pro potřeby všech uživatelů systému CODEXIS® JUSTICE sdílet.

PRÁVNÍ SLOVNÍKY

Právní slovníky představují vítané funkční doplnění systému CODEXIS® JUSTICE. Obsahují dva slovníky, které se liší záběrem i koncepcí zpracování:

Právní pojmy s judikaturou - nabízí uživateli cca 1 500 autorsky zpracovaných právních pojmů a formulí z kategorií:

 • Legislativní definice
 • Legislativní zkratka
 • Právní pojem
 • Interpretační pravidlo
 • Latinská formule
 • Cizojazyčná formule

K jednotlivým pojmům je k dispozici text, specifikace právního zdroje, vymezení základních pojmů a odkazy na související judikaturu (pokud je k danému tématu definována). Samozřejmostí jsou odkazy na jednotlivé definované předpisy, ustanovení a judikáty do systému CODEXIS®.

Právnický, latinský slovník - překladový slovník obsahuje cca 11 tisíc právnických (zejména latinských) hesel.

SLOVENSKÁ LEGISLATIVA
Rozšíření informačního systému CODEXIS® JUSTICE v podobě speciální formy doplňku, který spolupracuje se systémem CODEXIS® ONLINE. Kliknutím na tlačítko „Slovenská legislativa“ se v datovém zdroji otevře dokument „Předpisy slovenské právní legislativy“, který obsahuje odkazy na jednotlivé dokumenty Legislativy SR.

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

Nástroj REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA vám nabízí komplexní systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu. Je pomocníkem pro podrobné srovnání nejvýznamnějších právních předpisů dřívější právní úpravy, které rekodifikaci soukromého práva podléhaly, a jim ekvivalentních právních předpisů účinných od 1.1.2014.

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA nabízí uživatelsky přívětivým způsobem informaci o tom, jaká ustanovení nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém odpovídají vámi vybraným ustanovením právní úpravy před rekodifikací. Naopak u jednotlivých ustanovení nové právní úpravy sdělí, která ustanovení předchozí právní úpravy do nich byla, byť třeba i odlišným způsobem, promítnuta. Zohledňuje veškeré vzájemné vztahy mezi ustanoveními a skupinami ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním, zákona o vlastnictví bytů i zákonů dalších na straně jedné a ustanoveními, včetně jejich skupin, nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém. Dobře tak poslouží při komparaci právní úpravy jednotlivých institutů soukromého práva před rekodifikací a po ní.

TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

Nový obsahový doplněk právního informačního systému CODEXIS® TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA nabízí přehledné srovnání zákonů a vzájemných vazeb mezi nimi, díky čemuž je pro vás praktickým a užitečným průvodcem změnami přestupkového práva.

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích

 • Porovnání stávající a nové právní úpravy.
 • Jednoduchá synchronizace souvisejících ustanovení stávající a nové právní úpravy.
 • Podrobné informace o vazbách mezi ustanovením stávající a nové právní úpravy.
 • Možnost zobrazení doplňujících informací (např. komentáře nebo informace k místu).

Doplněk TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA tak nabízí snadno dostupný a komplexní přehled v oblasti přestupkového práva.

VZORY SMLUV A PODÁNÍ

Doplněk softwaru CODEXIS® JUSTICE, který obsahuje užitečné vzory smluv a podání z různých oblastí práva. Spolupráce probíhá především s renomovanou advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák, kdy tyto vzory vznikají pod odborným vedením JUDr. Tomáše Sokola, který je také odborným garantem doplňku. Dále jsou v doplňku zařazeny vzory partnerských nakladatelství LINDE PRAHA, ANAG a dalších.

Vzory obsahují příslušný text smlouvy či podání, vztah k právním předpisům, komentář, vysvětlivky a hypertextové odkazy na zákonnou, resp. související právní úpravu. Zpracované vzory smluv a podání vycházejí z právní úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, předpisů stavebního práva, zákoníku práce, autorského zákona, předpisů upravujících průmyslová práva, správního řádu, exekučního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, daňového řádu a dalších nejčastěji užívaných právních předpisů.

SLEDOVANÉ DOKUMENTY

PPodstatou doplňku SLEDOVANÉ DOKUMENTY je upozorňovat vás na změny znění ve vámi vybraných dokumentech z datového zdroje Legislativa ČR. Sledování změn probíhá automaticky, po spuštění datového zdroje je zobrazena zpráva se seznamem těch ze zvolených dokumentů, u nichž došlo ke změně znění. Další možností, jak být o změnách ve znění zvolených dokumentů informován, je zasílání přehledu změn na e-mail.

Vyberte si ze třech režimů sledování změn v dokumentu:

 • Celý dokument – dokument je sledován jako celek, jakákoliv změna v dokumentu bude hlášena
 • Vybraná ustanovení – v dokumentu jsou sledovány pouze změny u vybraných ustanovení, při zobrazení jsou změny ve vybraných ustanoveních zvýrazněny, ostatní změny nejsou zobrazovány ani hlášeny
 • Celý dokument + vybraná ustanovení – dokument je sledován jako celek, hlášeny jsou všechny změny, při zobrazení jsou zvýrazněny také změny ve vybraných ustanoveních.

Změněná ustanovení jsou v dialogovém okně sledovaných dokumentů seřazena v seznamu, pomocí kterého lze otevřít dokument přímo na vybraném ustanovení v odpovídajícím znění. Lze také porovnat změny novelizovaného a předchozího znění vybraného ustanovení.

CODEXIS JUSTICE Link

Tato jedinečná funkce slouží k rychlému zobrazení předpisu v systému CODEXIS®. Usnadňuje tak práci s odborným textem. Skládá se ze dvou částí – samotný program a doplněk pro aplikaci Microsoft Word.

Dialogové okno CODEXIS® JUSTICE Link

Práce s programem CODEXIS® JUSTICE Link je velice jednoduchá. V samotném okně programu se nachází bílé pole pro vložení či vepsání textu obsahujícího odkazy na právní předpisy. Stisknutím tlačítka „vyhledat“ je vložený text prohledán a nastává několik možností. Pokud se ve vloženém textu nachází jen jeden předpis, je přímo otevřen v systému CODEXIS® JUSTICE. V případě, že se v textu nachází více předpisů nebo jeden předpis i s číslem paragrafu, otevře se okno pro výběr předpisu. V tomto okně jsou v seznamu zobrazeny všechny nalezené předpisy včetně částí a datového zdroje, ve kterém jsou obsaženy. Kliknutím na položku v seznamu se otevře vybraný předpis v systému CODEXIS® JUSTICE. Pokud je zvolen konkrétní paragraf, je dokument otevřen přímo na této části.

Neobsahuje-li vložený text žádný odkaz na právní předpis, otevře se okno s upozorněním na tuto skutečnost.

Doplněk CODEXIS® JUSTICE Link pro Microsoft Word

Pracujete-li s odborným textem v MS Word, OpenOffice.org Writer, Lotus Notes, Internet Explorer a Mozzila Firefox, můžete využít rychlý přechod na předpis pomocí položky v kontextové nabídce. Stačí libovolnou část textu označit, stisknutím pravého tlačítka myši nad označeným textem vyvolat nabídku pro práci s označeným textem a zvolit možnost „CODEXIS® JUSTICE Link – zobrazení předpisu“. Text je opět prohledán a dle jeho obsahu nastávají výše zmíněné možnosti.

Program je možné spustit stejně jako ostatní programy z nabídky Start, pomocí zástupce programu na ploše nebo může být spouštěn automaticky při zapnutí počítače. Záleží na volbě při instalaci. Po spuštění programu je skryt pod ikonou v oznamovací oblasti.

MONITOR – REKODIFIKACE

MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


MONITOR – REKODIFIKACE

Doplněk softwaru CODEXIS® MONITOR – REKODIFIKACE svým uživatelům nabízí komplexní a systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu. Doplněk umožňuje srovnávání nejvýznamnějších právních úprav a souvisejících právních předpisů, které rekodifikaci soukromého práva podléhají. Komparace právních úprav jednotlivých institutů je navíc velmi rychlá a přehledná. Užitečnou funkcí je možnost nastavování různých filtrů při práci s dokumenty.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE, který souvisí s veřejnými zakázkami:

 • Právní předpisy dotčené rekodifikací (89/2012 Sb., zákon občanský zákoník; 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákon o obchodních korporacích; 91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém; 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí a další)
 • Vybraná judikatura k tématu rekodifikace (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Články a komentáře k tématu rekodifikace
 • Příspěvky z odborných konferencí k tématu rekodifikace
 • Vzory smluv aktualizované v souladu s rekodifikací (vzory smluv spadajících do obchodního, pracovního či rodinného práva a dalších oblastí práva)
 • Pojmy rekodifikace v Lexikonu pojmů (zařazeny jsou např. pojmy katastr, dědické právo, kupní smlouva aj.)

MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® JUSTICE zefektivňuje práci se zákony, dokumenty a komentáři souvisejícími s tématem veřejných zakázek.

Pomocí tohoto doplňku lze jednoduše přistupovat k právním předpisům z oblasti veřejných zakázek, používat rozšířené filtry pro zobrazení soudních rozhodnutí českých a evropských soudů, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), důvodových zpráv, článků a pojmů právního slovníku, který obsahuje i definice pojmů souvisejících s tématem veřejných zakázek (např. veřejná zakázka, nadlimitní veřejná zakázka, veřejná zakázka malého rozsahu aj.).

MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY umožňuje srovnání právní úpravy podle starého a nového Zákona o zadávání veřejných zakázek – jedním kliknutím tak snadno zjistíte, jaká ustanovení nového zákona odpovídají vybraným ustanovením zákona starého. Jednoduše také zjistíte, v čem se nový zákon liší (např. co se týče povinnosti zadavatele, postupu při zadávání veřejné zakázky, jak využít předběžnou tržní konzultaci atd.).

Součástí monitoru je také komentář „Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem a judikaturou“, u jednotlivých ustanovení jsou pak zobrazeny příslušné komentáře s výkladem dané problematiky pro ještě větší srozumitelnost tématu.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®JUSTICE, který souvisí s veřejnými zakázkami:

 • České právní předpisy v oblasti veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a jeho platné prováděcí předpisy; zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon a jeho platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy k těmto dvěma zákonům)
 • Právní předpisy Evropské unie (veškerá legislativa související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy; dokumenty zařazené pod heslo „veřejná zakázka“ v rámci třídění systému EUROVOC)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Vybraná rozhodnutí ÚOHS (Záložka „Rozhodnutí a stanoviska správních orgánů“ umožňuje filtraci rozhodnutí a stanovisek např. dle data vydání)
 • Důvodové zprávy k tématu veřejných zakázek (možnost filtrace důvodových správ podle konkrétních zákonů souvisejících s veřejnými zakázkami)
 • Články k tématu veřejných zakázek (stovky článků z odborných periodik a přednášek k tématu)
 • Knižní tituly a komentáře k tématu veřejných zakázek
 • Seznam dokumentů veřejné správy (efektivní vyhledávání v dokumentech zajišťuje filtrace dle různých parametrů)

PARTNEŘI PROJEKTU CODEXIS® JUSTICE

Soudcovská Unie České republiky – hlavní partner - Soudcovská unie České republiky, založená v roce 1990, je nepolitické, profesní a dobrovolné stavovské sdružení soudců vycházející z principů demokracie, právního státu, nezávislosti, mravní integrity a odpovědnosti soudců. Podle podílu členů na celkovém počtu soudců patří Soudcovská unie České republiky, člen Mezinárodní asociace soudců a Evropské asociace soudců, k nejsilnějším profesním sdružením v rámci Evropy.

ATLAS consulting spol. s r. o. – partner pro přípravu řešení – Příprava produktu splňujícího požadavky a potřeby justice byla dohodnuta se společností ATLAS consulting spol. s r. o., která je dlouholetým obchodním partnerem a dodavatelem právního informačního systému pro Českou advokátní komoru a nově také pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Pro společnou práci byl ustaven koordinační a řídící orgán – Ediční rada.

 

ÚČEL PROJEKTU

S ohledem na snahu naplnit usnesení č. 4 „Revize metod a forem soudcovské práce“ Programového prohlášení Republikové rady Soudcovské Unie 2008 - 2011, o vytváření podmínek pro co největší zefektivnění práce soudců, a dále na neudržitelnou situaci v oblasti administrativní správy soudů, se partneři tohoto Projektu dohodli na jeho realizaci za účelem vzniku efektivní a moderní pracovní pomůcky, která může reálně snížit administrativní zátěž každého jednotlivého uživatele, čímž přispěje k zefektivnění a zkvalitnění jeho hlavní pracovní náplně

 

CODEXIS® JUSTICE – řešení podle potřeb soudnictví

V souvislosti s aktivní účasti soudců – metodiků (zástupců Soudcovské Unie ČR) na přípravě právního informačního systému CODEXIS® JUSTICE se ATLAS consulting spol. s r. o. a Soudcovská Unie ČR dohodly na mimořádných obchodních podmínkách pro pořízení a užívání právního informačního systému CODEXIS® JUSTICE pro jednotlivé soudy soudní soustavy ČR.

CODEXIS® JUSTICE využívá v České republice již 88 % soudů a 98 % státních zastupitelství.

 

Cílová skupina uživatelů CODEXIS® JUSTICE

Produkt právní informační systém CODEXIS® JUSTICE je určen zejména pro potřeby soudců, justičních čekatelů, asistentů soudců, vyšších soudních úředníků či jiného vybraného administrativního aparátu soudů či Partnerů. Je tedy určen nejen pro odborníky z oblasti práva, ale také pro administrativní podporu těchto odborníků.

INSTALACE

Instalace CODEXIS JUSTICE [EXE, 90 MB] verze: 7.70 vystaveno 15.11.2018

Soubor po stažení spusťte a postupujte dle pokynů průvodce instalace. Během instalace programu budou staženy z Internetu příslušné soubory a program se řádně nainstaluje. Po instalaci programu je pro plnou funkci programu nutno zaregistrovat zakoupené součásti programu pomocí registračního průvodce a licenčního klíče, který jste obdrželi po zaplacení programu.

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB INSTALACE:

Instalační DVD CODEXIS JUSTICE

Přístup ke stažení instalačních DVD je na vyžádání.

Žádost zašlete na adresu zadost@atlasgroup.cz, do předmětu uveďte klíčové slovo „DVD“ a v těle emailu uveďte vaše identifikační údaje (IČ, popř. název firmy) společně s požadovanou produktovou variantou.

MANUÁLY

Systémová příručka CODEXIS JUSTICE [PDF, 3,6 MB]

Uživatelská příručka CODEXIS JUSTICE [PDF, 9,5 MB]

Uživatelská příručka NET Servis [PDF, 1,5 MB]

Příručka pro upgrade databázové platformy Firebird 3 [PDF, 1 MB]

NOVINKY

Novinka systému CODEXIS - Slovenská legislativa (28.04.2017)

CODEXIS DESKTOP byl rozšířen o nový doplněk Slovenská legislativa (online). Jedná se o speciální formu doplňku, který spolupracuje se systémem CODEXIS ONLINE. Doplněk bude dostupný pro klienty e-CODEXIS, aktivace doplňku se provádí přes funkci „Správa doplňků“ na záložce „Doplňky“.

Nový doplněk v systému CODEXIS – MONITOR PERSONALISTIKA (15.03.2017)

Doplněk MONITOR – PERSONALISTIKA usnadňuje personalistům orientaci v klíčových oblastech práva. K tomuto účelu je vybaven přehledným rozhraním, které zpřístupňuje jednotlivé okruhy dokumentů např. Právní předpisy ČR a EU, Judikaturu – rozhodovací činnost českých soudů, rozhodovací činnost evropských soudů, Důvodové zprávy, Komentáře, Otázky a odpovědi z pracovněprávní poradny, články k tématu personalistika, časopis Praktická personalistika a doplňky Vzory smluv a Lexikon pojmů.

Druhou novinkou ve verzi 7.18 je změna interpretace časopisů v Monitorech – časopisy se nyní zobrazují v doplňku Časopisy Liberis, zobrazení je zde přehlednější než ve filtraci literatury.

Novinky právního informačního systému CODEXIS (16.02.2017)

V nové verzi právního informačního systému CODEXIS 7.16 jsme pro vás připravili několik změn a vylepšení:

Nově se budou ve verzi 7.16 zobrazovat novinky pomocí RSS kanálu webu www.pravniprostor.cz

 • Aktualizace novinek probíhá po startu systému v případě, že je k dispozici připojení k síti internet
 • Novinky jsou prezentovány na hlavní straně v panelu „Novinky a aktuality“
 • Byla rovněž vytvořena zcela nová záložka „Právní prostor“ v seznamu novinek
 • Zobrazení okna s novinkami z portálu www.pravniprostor.cz včetně dalších podrobností k danému článku a odkazu na celý článek je možné provést pomocí tlačítka „NEW“ v levém horním rohu hlavní pracovní plochy CODEXIS

Další změny ve verzi:

Zúžený výběr – oprava zobrazování informací o zúžení v bublinové nápovědě.

Možnost vyhledávání ve všech datových zdrojích (pro cloudové klienty) → lepší využití nových vlastností pro fulltextové vyhledávání v případě pomalejšího internetového připojení.

Provázání anotací titulů v datovém zdroji Literatura s plnotextovými tituly v knihovně LIBERIS.

Novinky v právním informačním systému CODEXIS (31.01.2017)

Nová verze právního informačního systému CODEXIS 7.15 přináší nové funkční rámce:

MOKA OZ – Komentář s judikaturou

Jedná se o nový titul knihovny LIBERIS, zastřešující komentářové tituly občanského zákoníku.

Pro všechny tituly MOKA byla nově zavedena možnost kopírovat text kapitol a komentářů nejen jako citaci omezenou na 600 znaků. Kopírování lze provádět bez omezení rozsahu kopírovaného textu. V knihovně LIBERIS je rovněž možno kopírovat pomocí kontextové nabídky dokumentu.

Propojení plných textů s doplňkem vzory smluv

Nově jsou některé tituly knihovny LIBERIS opatřeny odkazy na vzory smluv. Pokud má uživatel zakoupenu licenci na doplněk Vzory smluv a podání, pak lze daný vzor či příklad přímo otevřít.

V programu byla také přidána nová funkčnost automatického vytvoření zástupce Monitoru na ploše Windows.

Novinky v právním informačním systému CODEXIS (20.09.2016)

Návěstí pro judikaturu a literaturu

Nová možnost, jak zobrazit seznam související judikatury vyfiltrovaný dle paragrafu, je využít návěstí přímo v textu dokumentu, které se zobrazuje na levé straně dokumentu, součástí návěstí je počet související judikatury a literatury. Kliknutím na příslušný odkaz judikatury nebo literatury dojde k přepnutí levého panelu na seznam judikatury/literatury vyfiltrované na vybraný paragraf. Zobrazení návěstí je možno přepínat mezi minimalizovaným/plným stavem pomocí pravého tlačítka myši nad symbolem návěstí. V dialogu nastavení programu je rovněž možno nastavit vzhled návěstí.

Nové možnosti tisku

Připravili jsme také nové možnosti tisku, a to pro právní věty judikátů a uživatelské poznámky. Právní větu lze nyní vytisknout pomocí tlačítka "Tisknout..." v levém dolním rohu okna s právní větou. Uživatelské poznámky můžete tisknout v režimu seznamu, kdy jsou v dokumentu na příslušných místech zobrazeny ikony poznámky s čísly a na konci dokumentu je pak očíslovaný seznam poznámek s jejich zněním. Nebo můžete tisknout poznámky přímo v textu dokumentu, v tomto režimu jsou poznámky umístěny přímo na příslušných místech v dokumentu.

Software CODEXIS v novém designu (27.05.2016)

Právní informační systém CODEXIS přichází se zcela novým designem, který následuje nejnovější trendy, a zároveň s doplněnými funkcemi. Změny si všimnete hned po spuštění systému, kdy se zobrazí domovská stránka, která nahrazuje původní rozcestník. Nový systém nabízí společné vyhledávací pole pro hledání dle názvů dokumentů či fulltextu. Výsledky jsou následně zobrazeny podle četnosti a významnosti nalezených výskytů. Práci se systémem zefektivní také přístup k oblíbeným a naposledy otevřeným dokumentům a obsahové novinky, které jsme pro Vás připravili.

Novým funkčním rámcem je jednotné vyhledávání napříč všemi datovými zdroji, zároveň přinášíme další usnadnění orientace ve vybraných tématech a zařazujeme dokumenty typu PRŮVODCE. Chceme Vás také informovat o všech důležitých a zajímavých obsahových novinkách, které pro Vás s aktualizacemi do systému zařazujeme – dostupné jsou pod ikonou „NEW“ v levém horním rohu.

Nová verze systému CODEXIS pro Vás bude připravena v nejbližším období v rámci aktualizace systému.

CODEXIS přináší tematické okruhy v novém pojetí (25.02.2016)

V nové verzi právního informačního systému CODEXIS naleznete vylepšenou strukturu tematických okruhů. Cílem je usnadnit uživateli orientaci v dokumentech týkajících se daného tématu. Tematické okruhy byly pečlivě analyzovány a obsahují výběr těch nejdůležitějších dokumentů relevantních pro dané téma. Dokumenty v jednotlivých tématech jsou řazeny tak, aby byl nejdůležitější předpis daného tématu uveden na prvním místě, po něm následují jeho prováděcí předpisy a další dokumenty. Vše je řazeno chronologicky.
Byly doplněny také některé nové zajímavé okruhy, např. Veřejné zakázky a koncese nebo Insolvenční řízení, rozšířeny byly také Předpisy pro obchodně podnikatelskou činnost.

Novinky v doplňku právního informačního systému CODEXIS - Sledované dokumenty (18.02.2016)

Připravili jsme pro vás novinky v doplňku právního informačního systému CODEXIS - Sledované dokumenty.
Cílem doplňku Sledované dokumenty je upozorňovat uživatele na změny znění dokumentů datového zdroje Legislativa ČR.

Nově je možno zadat sledování nejen dokumentu jako celku, ale i jednotlivých ustanovení v dokumentu zvlášť. Informace o změnách v dokumentu byly rovněž obohaceny a to o seznam ustanovení, u kterých došlo ke změně. Tyto informace jsou dostupné pro každou novelizaci.
Dialogové okno sledovaných dokumentů bylo dále rozšířeno o seřazený seznam změněných ustanovení, pomocí kterého může uživatel otevřít dokument přímo na vybraném ustanovení v odpovídajícím znění. Dále má uživatel možnost porovnání změn novelizovaného a předchozího znění vybraného ustanovení.

Monitor - veřejné zakázky: nový doplněk systému CODEXIS (19.10.2015)

Nový doplněk právního informačního systému CODEXIS® zefektivňuje práci s dokumenty a komentáři souvisejícími s tématem veřejných zakázek. Pomocí tohoto doplňku lze jednoduše přistupovat k právním předpisům z oblasti veřejných zakázek, používat rozšířené filtry pro zobrazení judikatury českých a evropských soudů, rozhodnutí ÚOHS, důvodových zpráv, článků a pojmů právního slovníku.
Dokumenty veřejné správy jsou zpřístupněny také ve formě přehledných seznamů s možností jednotlivé dokumenty otevírat. Samozřejmostí je rychlé vyhledávání komentářů souvisejících s tématem a možnost jejich přímého zobrazení v dokumentu.

Novinky v doplňku Komentáře LIBERIS (15.10.2015)

Nová verze softwaru CODEXIS přichází s nástrojem, který uživatelům CODEXIS umožňuje vygenerovat citace z textů komentářů prezentovaných v rámci doplňku LIBERIS. Citaci z textu komentáře lze vytvořit pomocí tlačítka umístěného v pravé horní části  okna komentáře tak, že uživatel vybere kurzorem myši část textu komentáře, kterou chce citovat. Následně stiskne tlačítko "Vytvořit citaci", citace je automaticky vytvořena, opatřena citační informací a vložena do schránky Windows. Pomocí klávesové zkratky CTRL+V může uživatel citaci vložit do libovolného textového editoru.

Novinky v právním informačním systému CODEXIS (16.09.2015)

Nová verze softwaru CODEXIS přináší mimo jiné doplnění možností fulltextového vyhledávání. Vyhledávání v dokumentech dle názvu bylo upraveno tak, že pokud není nalezen žádný výsledek, je uživateli aktivně nabídnuta možnost vyhledat zadání pomocí fulltextu. Zároveň byl o fulltextové vyhledávání rozšířen doplněk Právní slovníky. Úpravy se dotkly také doplňku Komentáře LIBERIS a VZORY SMLUV - nově jsou texty komentářů propojeny se vzory smluv pomocí hypertextových odkazů.

CODEXIS přináší v nové verzi rozšíření dokumentů Legislativy Evropské unie (09.09.2015)

Nedílnou součástí právního informačního systému CODEXIS je Legislativa Evropské unie, která obsahuje dokumenty publikované v řadě L a C Úředního věstníku EU, dokumenty ze zvláštního vydání Úředního věstníku EU, konsolidovaná znění vybraných dokumentů i dokumenty KOM. Nově byla skupina dokumentů KOM rozšířena o dokumenty JOIN, tedy o přípravné akty (návrhy), které byly zavedeny v lednu 2012 Generálním sekretariátem Evropské komise. Jedná se o tyto typy dokumentů - společné návrhy, sdělení, zprávy, bílé a zelené knihy.
Rovněž byly rozšířeny možnosti filtrace a vyhledávání v těchto dokumentech.

Nové vzory smluv a podání z oblasti správního práva (09.06.2015)

Do oblíbeného doplňku právního informačního systému CODEXIS - VZORY SMLUV A PODÁNÍ – byl zařazen balíček 230 nových vzorů z oblasti správního práva. Autorem je renomovaná advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák a vzory vznikaly pod odborným vedením JUDr. Tomáše Sokola, který je také odborným garantem tohoto doplňku. Vzory v doplňku obsahují kromě samotného textu smlouvy či podání také vztah k právním předpisům, komentář, vysvětlivky a hypertextové odkazy na zákonnou, resp. související právní úpravu.

Aktuální verze systému CODEXIS přináší nové funkce (28.04.2015)

Právní informační systém CODEXIS ve své nové verzi nabízí rozšíření funkcí, které usnadní práci se systémem. Stávající funkce pro lokální zálohu a obnovu uživatelských dat byla rozšířena o možnost lokálně ukládat data i ze síťového profilu, stejným způsobem lze data síťového profilu i obnovit. Funkce „Záloha uživatelských dat“ se nachází na záložce „Nástroje".

Automatické aktualizace právního informačního systému CODEXIS (14.04.2015)

Na přání většiny našich klientů měníme způsob aktualizací softwaru a od dubna 2015 budou aktualizace datového obsahu i obslužného programu právního systému CODEXIS prováděny automaticky prostřednictvím internetového připojení v podobě služby NET Servis. Čistě internetová aktualizace služby tak nahradí dnes již zastaralý postup aktualizací pomocí zasílaných DVD médií.

Komentáře LIBERIS - nový reklamní videospot (12.02.2015)

Byla připravena nová videoprezentace unikátního doplňku LIBERIS. Videospot byl poprvé prezentován v rámci prestižní akce Právník roku, která se konala 30. ledna 2015 v hlavním sále Kongresového centra v Praze. V rámci galavečera byla rozdána ocenění hned v několika kategoriích a vyhlášení právníci si odnesli skleněnou sošku sv. Yva. Partnerem této významné události byl také CODEXIS ADVOKACIE a zástupce naší společnosti měl tu čest předat cenu vítězi kategorie Talent roku. Akce byla podporována také mediálním partnerstvím portálu Právní prostor.cz.

Nové video k produktu LIBERIS má výrazný reklamní charakter, který podtrhuje všechny výhody a revoluční funkce tohoto doplňku. Svým zaměřením je ideální pro představení produktu na odborných akcích naší společnosti i akcích našich partnerů, v průběhu roku tak bude za účelem prezentace využíváno při mnoha příležitostech.

Videospot naleznete na Youtube.com pod tímto odkazem nebo také na webových stránkách naší společnosti.

Ukončení podpory našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP (11.02.2015)

Oznamujeme, že ke dni 10.2.2015 byla ukončena podpora našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP.

Software, jenž jste si zakoupili, nadále budete moci na tomto operačním systému provozovat. Neneseme však odpovědnost za problémy a škody vzniklé z důvodu konfliktu s vlastnostmi operačního systému nebo jiným software provozovaným na tomto operačním systému.

Co se stane, když budu dál provozovat software na MS Windows XP?

Software bude nadále fungovat, mohou však nastat potíže s kompatibilitou, jenž mohou zapříčinit nesprávnou funkcionalitu software (přesnost výpočtů, propojení na MS Office a další).

Jak si z Windows XP přesunu software do nového počítače, pod nový operační systém?

Doporučujeme následující postup:

 1. Zazálohujte personální data
 2. Odregistrujte SW
 3. Nainstalujte a zaregistrujte SW pod novým OS
 4. Naimportujte personální data

CODEXIS doplněn o novou funkci pro zvýrazňování textu (16.12.2014)

Právní informační systém CODEXIS byl doplněn o novou funkci pro zvýraznění textu v dokumentu. Tato novinka tak významným způsobem doplňuje uživatelské možnosti pro práci s dokumentem a přirozeně navazuje na uživatelské poznámky, záložky a témata. Novou funkci „Zvýrazňovač“ naleznete v menu na záložce Práce s dokumentem.

Části textu můžete zvýrazňovat podbarvením pozadí písma nebo jeho podtržením, barvy lze uživatelsky upravovat či měnit název zvýraznění. Výhodou tohoto nového řešení je možnost připojit ke každému zvýraznění také poznámku, nad otevřeným dokumentem pak lze zobrazit seznam míst, která obsahují zvýraznění, stejně tak máte k dispozici přehled všech dokumentů, ve kterých bylo zvýraznění použito. Vlastnosti zvýraznění jsou podporovány také v tisku dokumentu a náhledu tisku.

Komentáře LIBERIS - videoprezentace produktu (05.12.2014)

V rámci podpory produktu Komentáře LIBERIS byla připravena také videoprezentace, která představuje komfort používání tohoto inovativního nástroje a názorně ukazuje, jak doplněk přispívá k osvětlení výkladu, souvislostí a pojmů právních předpisů.

Doplněk Komentáře LIBERIS přinesl rozšíření právního informačního systému CODEXIS o unikátní databázi komentářů odborníků z již publikovaných právních děl a jejich přiřazení k jednotlivým právním předpisům resp. jejich paragrafům. Komentáře LIBERIS vycházejí z více než 300 právních titulů renomovaných a uznávaných autorů, nabízí tak výjimečné srovnání zpracované problematiky z pohledu různých odborníků, což zaručí názorovou vyváženost a širší tematický záběr.
Videoprezentaci naleznete na Youtube.com pod tímto odkazem nebo také na webových stránkách naší společnosti.

CODEXIS přináší nový funkční rámec pro změny v paragrafu (01.12.2014)

CODEXIS přichází s novinkou, která zásadním způsobem rozšiřuje stávající funkčnost seznamu změn v paragrafu. Nové řešení spojuje tři funkce, které se vzájemně podporují a přispívají k zlepšení srozumitelnosti a ergonomie této oblasti. Uživatel má nyní k dispozici analýzu změn v oblasti vybraného paragrafu přes všechna znění dokumentu, která umožňuje vytvořit skutečný seznam pouze relevantních úprav daného paragrafu a jednoduchý přechod mezi nimi. Zároveň byla vizualizována dostupnost dalších znění přímo při procházení samotného dokumentu CODEXIS v záhlaví paragrafu, kliknutím na šipky se zobrazí dialog pro výběr možnosti přechodu na znění nebo srovnání s tímto zněním. Třetí výhodou nového řešení je začlenění funkčnosti srovnání znění nezávisle na intervalu zvýraznění změn, které si již není potřeba pro tyto účely nastavovat ani zkoušet ručně nastavovat jednotlivá znění.

CODEXIS JUSTICE je na soudech v České republice oblíbeným právním informačním systémem (24.09.2014)

Právní informační systém CODEXIS® JUSTICE, který je určen zejména pro potřeby soudců, státních zástupců, justičních či právních čekatelů, asistentů, vyšších soudních úředníků či jiného vybraného administrativního aparátu soudů a státních zastupitelství, je mezi uživateli z řad justice stále oblíbenější.

V současné době tento systém využívá 88 % českých soudů a 98 % státních zastupitelství.

LIBERIS - unikátní systém poskytující komentáře renomovaných autorů k jednotlivým paragrafům (09.07.2014)

Nový doplněk právního informačního systému CODEXIS® pod názvem LIBERIS® přináší jedinečný přístup ke kvalifikovaným názorům autorů odborných publikací a jejich přiřazením k příslušným zákonům či jejich paragrafům. Komentářové texty jsou pořizovány ve spolupráci s renomovanými českými nakladatelskými domy - ANAG, LINDE PRAHA, LEGES a Ústav státu a práva AV ČR. Komentáře LIBERIS vznikají důkladným analytickým rozborem publikovaných právních titulů a přičleněním jejich relevantních částí k souvisejícím paragrafům v právním informačním systému CODEXIS®, díky čemuž může systém nabídnout nejobsáhlejší databázi právních textů. Doplněk LIBERIS tak poskytuje výjimečné srovnání zpracované problematiky v širším tematickém záběru.

Monitor rekodifikace v komfortu prostředí CODEXIS (10.01.2014)

Šikovný pomocník pro rok 2014 je novým doplňkem právního informačního systému CODEXIS®. Modul umožní uživatelům zcela jedinečný a mimořádně pohodlný přistup ke všem informacím a dokumentům, které se rekodifikace soukromého práva týkají. Nová funkce zaujme svým atraktivním designem, intuitivním ovládáním a celou řadou užitečných funkcí, které zjednoduší práci s požadovanými dokumenty a hledanými informacemi k rekodifikaci soukromého práva.

Vzory smluv a podání v rekodifikačním kabátu (01.01.2014)

Oblíbený doplněk právního informačního systému CODEXIS® - VZORY SMLUV A PODÁNÍ – prochází komplexní rekodifikační aktualizací vlivem změn, které s sebou problematika rekodifikace soukromého práva přináší. Uživatelé doplňku jsou kromě stávajících vzorů vybaveni už i celým balíčkem 150 různých vzorů smluv, podání a dalších dokumentů podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

CODEXIS 6 přináší nenahraditelného pomocníka a průvodce rekodifikací soukromého práva (16.04.2013)

Právní informační CODEXIS® přináší další funkční novinku, a to Průvodce rekodifikací soukromého práva, která výborně poslouží při komparaci právní úpravy jednotlivých institutů soukromého práva před rekodifikací a po ní. Nový nástroj totiž nabízí komplexní systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu a je tak nenahraditelným pomocníkem pro podrobné srovnání nejvýznamnějších právních předpisů dosavadních právních úprav, které rekodifikaci soukromého práva podléhají, a jim ekvivalentních právních předpisů účinných od 1.1.2014.

Revoluční modul CITEX v rámci právního informačního systému CODEXIS 6 (16.03.2013)

Verze 6 právního informačního systému CODEXIS® přichází s jedinečným modulem, a to Citačním systémem judikatury CITEX®, který Vám podstatně zjednoduší a zefektivní práci s judikáty. CITEX® totiž umožňuje objektivní řazení judikátů dle jejich citovanosti a představuje tak zásadní inovaci v dosavadních možnostech práce s judikaturou. Více o tomto modulu naleznete na webových stránkách www.citex.cz, kde si můžete rovněž prohlédnout i nový videospot doplňku CITEX®. V případě dotazů prosím neváhejte kontaktovat naše Klientské centrum na telefonním čísle 596 613 333 nebo na emailu klientske.centrum@atlasconsulting.cz.

Nová verze produktu CODEXIS přináší zásadní inovace, nový design, ergonomii ovládání produktu a jedinečný modul (15.03.2013)

rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové verzi 6 právního informačního systému CODEXIS®, která bude dostupná již od 15. března 2013 a která s sebou přináší několik zásadních novinek. Především se jedná o nový design, ergonomii ovládání produktu a řadu funkčních inovací, jako např. komfortní nastavení velikosti písma v seznamech a ovládacích prvcích dle nastavení DPI systému Windows. Kromě toho přichází verze 6 s jedinečným modulem, a to Citačním systémem judikatury CITEX®, o kterém se dozvíte více na www.citex.cz.

Čistě internetová aktualizace právního systému CODEXIS prostřednictvím služby NET Servis (14.11.2012)

Velmi nás těší narůstající zájem našich klientů o doplňkovou službu NET Servis – internetovou aktualizaci právního informačního systému CODEXIS®. Zároveň stále častěji zaznamenáváme podněty ze strany uživatelů, kteří považují zasílání měsíčních aktualizačních DVD za zbytečné. Na základě těchto faktorů reagujeme modernizací našeho přístupu a rozhodli jsme se klientům využívajícím NET Servis nabídnout přechod na čistě internetovou aktualizaci této služby. Tito zákazníci od nás místo měsíčních aktualizačních DVD obdrží „servisní“ aktualizační DVD vždy jednou ročně (v lednu). Pokud jste od nás dosud neobdrželi nabídku k přechodu na čistě internetové aktualizace, kontaktujte naše klientské centrum na e-mailu: klientske.centrum@atlasconsulting.cz nebo na telefonním čísle: 596 613 333.

Průběžná internetová aktualizace dat v systému CODEXIS (14.11.2012)

Uvedli jsme na trh novinku v podobě průběžných internetových aktualizací ve vašem právním informačním systému CODEXIS®. Průběžná internetová aktualizace vám přinese až denní aktualizaci dat. Ty nejaktuálnější informace v systému CODEXIS® vám zajistí nadstandardní doplněk programu CODEXIS® NET Servis Plus. Máte-li zájem dovědět se o této službě více, neváhejte kontaktovat naše Klientské centrum.

AKTUALIZACE

CODEXIS, verze 7.68 (15.11.2018)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 11. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 11. 2018 je 1 986 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 11. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 108/2018 do čá 125/2018 Sb. a od čá 28/2018 Sb.m.s. do čá 30/2018 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 102 815 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_242 do řady L_271 a od řady C_345 do řady C_394.
Celkem v okruhu: 159 544 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 11. 2018
Celkem v okruhu: 344 808 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 11. 2018
Celkem v okruhu: 29 995 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 11. 2018
Celkem v okruhu: 74 667 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .11. 2018
Celkem v okruhu: 555 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 11. 2018
Celkem v okruhu: 1 282 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 11. 2018 celkem – 711 839 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 11. 2018 celkem 712 394 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 11. 2018 celkem 713 121 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.70 (15.11.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.70.

Změny v dané verzi:

 • Sledované dokumenty rozšířeny o sledování nově zařazených dokumentů
 • Podpora TLS 1.2 při komunikaci s novým licenčním systémem
 • Drobné opravy a vylepšení

CODEXIS, verze 7.67 (15.10.2018)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 10. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 10. 2018 je 1 982 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 10. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 97/2018 do čá 107/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 102 548 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_222 do řady L_241 a od řady C_310 do řady C_344.
Celkem v okruhu: 158 282 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 10. 2018
Celkem v okruhu: 342 903 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 10. 2018
Celkem v okruhu: 29 851 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 10. 2018
Celkem v okruhu: 74 219 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .10. 2018
Celkem v okruhu: 554 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 10. 2018
Celkem v okruhu: 1 279 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 10. 2018 celkem – 707 803 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 10. 2018 celkem 708 357 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 10. 2018 celkem 709 082 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.57 (04.10.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.57.

Změny v dané verzi:

 • Vnitřní předpisy zaměstnavatele jsou novou součástí doplňku Vzory smluv (s možností samostatné licence)

CODEXIS, verze 7.65 (19.09.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.65.

Přehled změn:

 • Nový doplněk – Monitor BOZP
 • Samostatná záložka pro monitory
 • Nová dlaždice monitoru GDPR – Dokumenty ČAK
 • Nová dlaždice monitoru Personalistiky – Vnitřní předpisy zaměstnavatele

CODEXIS, verze 7.63 (17.09.2018)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 9. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 9. 2018 je 1 968 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 9. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 79/2018 do čá 96/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 103 370 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_186 do řady L_221 a od řady C_262 do řady C_309.
Celkem v okruhu: 157 629 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 9. 2018
Celkem v okruhu: 341 637 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 9. 2018
Celkem v okruhu: 29 737 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 9. 2018
Celkem v okruhu: 73 956 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .9. 2018
Celkem v okruhu: 542 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 9. 2018
Celkem v okruhu: 1 278 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 9. 2018 celkem – 705 862 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 9. 2018 celkem 706 404 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 9. 2018 celkem 707 140 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.63 (31.08.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.63.

Přehled změn:

 • Opravné prostředky
 • drobné opravy a vylepšení

CODEXIS, verze 7.60 (24.8.2018)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 8. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 8. 2018 je 1 890 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 8. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 72/2018 do čá 78/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 102 085 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_164 do řady L_185 a od řady C_228 do řady C_261.
Celkem v okruhu: 156 375 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 8. 2018
Celkem v okruhu: 339 341 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 8. 2018
Celkem v okruhu: 29 638 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 8. 2018
Celkem v okruhu: 73 468 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .8. 2018
Celkem v okruhu: 541 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 8. 2018
Celkem v okruhu: 1 276 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 8. 2018 celkem – 700 907 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 8. 2018 celkem 701 448 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 8. 2018 celkem 702 183 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.60 (24.07.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.60.

Seznam hlavních řešených témat:

 • Integrace Sbírky zákonů pro datového zdroje LČR
 • Monitor stavebnictví automaticky obsahuje licenci na Sledované ČSN
 • DB Firebird 3.0, nové instalace používají FB 3.0
 • drobné opravy a vylepšení

CODEXIS, verze 7.55 (15.6.2018)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 6. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 6. 2018 je 1 825 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 6. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 38/2018 do čá 51/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 101 632 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_085 do řady L_105 a od řady C_117 do řady C_145.
Celkem v okruhu: 154 994 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 6. 2018
Celkem v okruhu: 336 515 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 6. 2018
Celkem v okruhu: 29 405 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 6. 2018
Celkem v okruhu: 72 592 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .6. 2018
Celkem v okruhu: 536 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 6. 2018
Celkem v okruhu: 1 262 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 6. 2018 celkem – 695 138 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 6. 2018 celkem 696 674 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 6. 2018 celkem 696 936 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.55 (28.05.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.55.

Seznam hlavních řešených témat:

 • zlepšení ergonomie práce s monitory ve filtraci
 • nová součást monitoru Obecní samospráva – Rukověti starosty
 • nová součást monitoru Katolická církev – Acta ČBK
 • DB Firebird 3.0 – oprava chování na localhost
 • Normy ČSN – Tiskové změny – úprava filtrace dle data vydání
 • Normy ČSN – zobrazení třídy + možnost řazení dle třídy
 • další drobné opravy

CODEXIS, verze 7.54 (16.05.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.54.

Změny v dané verzi:

 • technologický update: rozšíření kompaktibility s DB Firebird 3.0

CODEXIS, verze 7.54 (15.05.2018)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 5. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 5. 2018 je 1 825 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 5. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 29/2018 do čá 37/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 114 124 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_085 do řady L_105 a od řady C_117 do řady C_145.
Celkem v okruhu: 154 141 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 5. 2018
Celkem v okruhu: 334 006 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 5. 2018
Celkem v okruhu: 29 305 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 5. 2018
Celkem v okruhu: 72 097 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .5. 2018
Celkem v okruhu: 535 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 5. 2018
Celkem v okruhu: 1 247 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 5. 2018 celkem – 690 911 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 5. 2018 celkem 691 446 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 5. 2018 celkem 692 158 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.53 (27.04.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.53

Změny v dané verzi:

 • rozšířená funkčnost dlaždice Praktické stavební dotazy (rozdělení na dvě větve: Stavební právo veřejné a Stavební právo soukromé)
 • drobné úpravy a vylepšení

CODEXIS, verze 7.52 (05.10.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.52.

Seznam hlavních řešených témat:

 • Nový doplněk MONITOR STAVEBNICTVÍ

CODEXIS, verze 7.49 (16.03.2018)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 3. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 3. 2018 je 1 825 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 3. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 12/2018 do čá 18/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 113 400 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_027 do řady L_058 a od řady C_037 do řady C_076.
Celkem v okruhu: 152 604 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.3.2018
Celkem v okruhu: 328 950 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.3.2018
Celkem v okruhu: 29 082 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.3. 2018
Celkem v okruhu: 71 343 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1.3. 2018
Celkem v okruhu: 534 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1.3. 2018
Celkem v okruhu: 1 231 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 3. 2018 celkem –  682 674 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 3. 2018 celkem 683 208 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 3. 2018 celkem 683 905 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.49 (12.03.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.49.

Do této verze byl nasazen nový licenční systém.

CODEXIS, verze 7.43 (19.12.2017)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 12. 2017
V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" k 1. 12. 2017 je 1 811 vzorů.
Doplněk "PRÁVNÍ SLOVNÍKY" k 1. 12. 2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 127/2017 do čá 110/2017 Sb. do čá 146/2017 Sb.m.s. a od čá 35/2017 Sb.m.s. do čá 37/2017 Sb.m.s..
Celkem v okruhu: 112 650 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_276 do řady L_315 a od řady C_362do řady C_406A.
Celkem v okruhu: 149 839 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.12.2017
Celkem v okruhu: 323 984 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.12.2017
Celkem v okruhu: 28 736 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.12. 2017
Celkem v okruhu: 72 099 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1.12. 2017
Celkem v okruhu: 529 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1.12. 2017
Celkem v okruhu: 1 224 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 12. 2017 celkem 674 714 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 12. 2017 celkem 675 243 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 12. 2017 celkem 675 938 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.42 (22.11.2017)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 11. 2017
V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" k 1. 11. 2017 je 1 809 vzorů.
Doplněk "PRÁVNÍ SLOVNÍKY" k 1. 11. 2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 100/2017 do čá 110/2017 Sb. a od čá 28/2017 Sb.m.s. do čá 30/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 112 275 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_200 do řady L_223 a od řady C_250 do řady C_284.
Celkem v okruhu: 148 630 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.11.2017
Celkem v okruhu: 321 462 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.11.2017
Celkem v okruhu: 28 590 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.11. 2017
Celkem v okruhu: 71 514 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1.11. 2017
Celkem v okruhu: 528 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1.11. 2017
Celkem v okruhu: 1 214 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 11. 2017 celkem -  669 956 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 11. 2017 celkem 670 484 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 11. 2017 celkem 671 170 dokumentů.

NET Servis, verze 3.17.10.1550 (24.10.2017)

Byl uvolněn produkt NET Servis, verze 3.17.10.1550.

Upgrade verze služby NET Servis určené pro právní systémy Codexis verze 5/6/7.

Provedené úpravy:
• změny e-mailových adres, nápověda aj. (v souvislosti s ATLASGROUP)

CODEXIS, verze 7.42 (16.10.2017)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 10. 2017
V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" k 1. 10. 2017 je 1 809 vzorů.
Doplněk "PRÁVNÍ SLOVNÍKY" k 1. 10. 2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 100/2017 do čá 110/2017 Sb. a od čá 28/2017 Sb.m.s. do čá 30/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 109 722 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_200 do řady L_223 a od řady C_250 do řady C_284.
Celkem v okruhu: 147 691 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.10.2017
Celkem v okruhu: 319 915 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.10.2017
Celkem v okruhu: 28 511 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.9.2017
Celkem v okruhu: 73 431 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1.10.2017
Celkem v okruhu: 527 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1.10.2017
Celkem v okruhu: 1 203 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 10. 2017 celkem -  666 814 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 10. 2017 celkem 667 341 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 10. 2017 celkem 668 021 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.42 (12.10.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.42.

Seznam hlavních řešených témat servisní verze CODEXIS 7.42:

 •  Náměty a připomínky FR, PP, OPS a OAI
 •  Přesunutí důvodových zpráv z datového zdroje Literatura do datového zdroje Legislativa ČR

CODEXIS, verze 7.40 (05.10.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.40.

Seznam hlavních řešených témat:

 • Nový doplněk Transformace přestupkového práva

CODEXIS, verze 7.39 (18.09.2017)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 9. 2017
V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" k 1. 9. 2017 je 1 754 vzorů.
Doplněk "PRÁVNÍ SLOVNÍKY" k 1. 9. 2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 86/2017 do čá 99/2017 Sb. a od čá 28/2017 Sb.m.s. do čá 29/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 109 450 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_200 do řady L_223 a od řady C_250 do řady C_284.
Celkem v okruhu: 146 894 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.9.2017
Celkem v okruhu: 318 062 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.9.2017
Celkem v okruhu: 28 409 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.9.2017
Celkem v okruhu: 73 180 dokumentů

Advokacie

Zapracovány předpisy k 1.9.2017
Celkem v okruhu: 527 dokumentů

Justice

Zapracovány předpisy k 1.9.2017
Celkem v okruhu: 1 203 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 9. 2017 celkem -  663 583 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 9. 2017 celkem 664 110 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 9. 2017 celkem 664 786 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.39 (07.09.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.39.

Změny ve verzi:
Rozšíření doplňku Monitor - Ochrana osobních údajů GDPR (doplněny vzorky ke GDPR)

CODEXIS, verze 7.38 (31.08.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.38.

Seznam hlavních řešených témat verze CODEXIS 7.38:

 • Nový doplněk Monitor - Ochrana osobních údajů (GDPR) s transformační maticí
 • V právních větách
 • Zobrazení anotací dokumentů literatury v bublinové nápovědě nad výsledkem hledání
 • Nová filtrační kritéria v kombinovaném hledání
 • Rozšíření možnosti zařazení předpisů Legislativy ČR do sledovaných ve všech monitorech
 • Rozšíření rychlého vyhledávání paragrafů v dokumentu i na vyhledávání článků
 • Urychlení otevírání druhého a dalšího datového zdroje pomocí cacheovaní licencí

CODEXIS, verze 7.34 (21.08.2017)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 8. 2017
V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" k 1. 8. 2017 je 1 719 vzorů.
Doplněk "PRÁVNÍ SLOVNÍKY" k 1. 8. 2017 obsahuje 5 421 hesel

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 50/2017 do čá 49/2017 Sb. a od čá 57/2017 Sb.m.s. do čá 163/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 109 131 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_111 do řady L_140 a od řady C_134 do řady C_173.
Celkem v okruhu: 146 147 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.8.2017
Celkem v okruhu: 315 992 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.8.2017
Celkem v okruhu: 28 300 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.8.2017
Celkem v okruhu: 72 687 dokumentů

Advokacie

Zapracovány předpisy k 1.8.2017
Celkem v okruhu: 526 dokumentů

Justice

Zapracovány předpisy k 1.8.2017
Celkem v okruhu: 1 201 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 8. 2017 celkem -  659 934 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 8. 2017 celkem 660 460 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 8. 2017 celkem 661 135 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.34 (17.07.2017)

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.7.2017

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.7.2017  1 719 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.7.2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 58/2017 do čá 49/2017 Sb. a od čá 71/2017 Sb.m.s. do čá 196/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 108 823 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_153 do řady L_140 a od řady C_191 do řady C_205.
Celkem v okruhu: 145 133 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.7.2017
Celkem v okruhu: 314 812 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.7.2017
Celkem v okruhu: 28 215 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.7.2017
Celkem v okruhu: 72 250 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1.7.2017
Celkem v okruhu: 525 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1.7.2017
Celkem v okruhu: 1 200

CODEXIS obsahuje k 1. 7. 2017 celkem -  656 928 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 7. 2017 celkem 657 453 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 7. 2017 celkem

CODEXIS, verze 7.34 (13.07.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.34.

Seznam hlavních změn ve verzi CODEXIS 7.34:

 • Vylepšena ergonomie řazení v komentářích LIBERIS a doplněna možnost filtrování nejnovějších titulů
 • Oprava komunikace pomocníka CODEXIS s SQLite databází

CODEXIS, verze 7.33 (23.06.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.33.

Seznam hlavních řešených témat verze CODEXIS 7.33:

 • LIBERIS - Seznam komentovaných předpisů
 • Upřednostňování dokumentů na základě přednastavených frází (word booster)
 • Zobrazení možností zadání v kombinovaném hledání
 • Rozšíření zobrazování komentářů i na datový zdroj Legislativa EU
 • Druhá fáze podpory DPI ve formulářích CODEXIS (zpracováno dalších 28 formulářů)

CODEXIS, verze 7.30 (15.06.2017)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 6. 2017
V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" k 1. 6. 2017 je 1 719 vzorů.
Doplněk "PRÁVNÍ SLOVNÍKY" k 1. 6. 2017 obsahuje 5 421 hesel.

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.6.2017

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.5.2017  1 719 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.5.2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 50/2017 do čá 49/2017 Sb. a od čá 57/2017 Sb.m.s. do čá 163/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 105 625 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_111 do řady L_140 a od řady C_134 do řady C_173.
Celkem v okruhu: 144 358 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.6.2017
Celkem v okruhu: 313 060 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.6.2017
Celkem v okruhu: 46 650 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.6.2017
Celkem v okruhu: 71 800 dokumentů

Advokacie

Zapracovány předpisy k 1.6.2017
Celkem v okruhu: 71 800 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 6. 2017 celkem -  661 939 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 6. 2017 celkem 662 463 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 6. 2017 celkem 663 135 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.30 (31.05.2017)

Aktualizace v dané verzi:

 • nový aktualizační postup při aktualizaci vzdáleného klienta
 • v dokumentech LČR lze související judikaturu EU a ESLP filtrovat dle paragrafu/článku
 • přidáno nastavení rychlosti posunu v dokumentu pomocí kolečka myši

CODEXIS verze 7.25 (15.05.2017)

Přehled změn ve verzi 7.25

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.5.2017

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.5.2017  1 719 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.5.2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 41/2017 do čá 49/2017 Sb. a od čá 11/2017 Sb.m.s. do čá 13/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 98 842 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_084 do řady L_110 a od řady C_099 do řady C_133.
Celkem v okruhu: 143 486 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.5.2017
Celkem v okruhu: 284 500 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.5.2017
Celkem v okruhu: 46 367 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.5.2017
Celkem v okruhu: 74 759 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS obsahuje k 1.5.2017 celkem 635 614 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1.5.2017 celkem 636 137 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1.5.2017 celkem 636 802 dokumentů.

CODEXIS, CODEXIS ADVOKACIE, CODEXIS JUSTICE verze 7.25 (09.05.2017)

Tato verze přináší nové funkční rámce:

 • Ošetření přerušení spojení s aplikačním serverem ve variantě CODEXIS CLOUD
 • Rozšíření sledovaných informací zasílaných do IQLink
 • Oprava aktualizace dat sledovaných dokumentů
 • Zobrazování loga autora dokumentu v infopanelu dokumentu (RANDL & Partners)

CODEXIS, CODEXIS ADVOKACIE, CODEXIS JUSTICE verze 7.20 (28.04.2017)

Tato verze přináší nové funkční rámce:

 • Změna rozložení dlaždic u monitorů Daně, Účetnictví a Personalistiky
 • Nový doplněk systému CODEXIS - Slovenská legislativa
 • Monitorování chování uživatelů CODEXIS CLOUD pomocí systému IQLink

CODEXIS, CODEXIS ADVOKACIE, CODEXIS JUSTICE verze 7.19 (18.04.2017)

Přehled změn ve verzi 7.19:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.4.2017

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.4.2017  1 719 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.4.2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 40/2017 Sb. a čá 10/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 95 397 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 055, ostatní do řady C 098.
Celkem v okruhu: 142 661 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.4.2017
Celkem v okruhu: 282 697 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.4.2017
Celkem v okruhu: 46 097 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.4.2017
Celkem v okruhu: 74 345 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS obsahuje k 1.4.2017 celkem 629 004 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1.4.2017 celkem 629 526 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1.4.2017 celkem 630 188 dokumentů.

CODEXIS, CODEXIS ADVOKACIE, CODEXIS JUSTICE verze 7.17 (22.03.2017)

Přehled změn ve verzi 7.17:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.3.2017

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.3.2017  1 705 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.3.2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 9/2017 Sb. a čá 24/2017 Sb.
Celkem v okruhu: 95 148 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 054, ostatní do řady C 065.
Celkem v okruhu: 141 858 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.3.2017
Celkem v okruhu: 280 365 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.3.2017
Celkem v okruhu: 45 854 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.3.2017
Celkem v okruhu: 73 627 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS obsahuje k 1.3.2017 celkem 624 716 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1.3.2017 celkem 625 240 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1.3.2017 celkem 625 895 dokumentů.

CODEXIS verze 7.17 (10.03.2017)

Přehled změn ve verzi 7.17:

 • servisní opravy a úpravy

CODEXIS verze 7.16 (16.02.2017)

Přehled změn ve verzi 7.16:

 • Zobrazování novinek z www.pravniprostor.cz (pomocí RSS kanálu)
 • Zúžený výběr – oprava zobrazování informací o zúžení v bublinové nápovědě
 • Možnost vyhledávání ve všech datových zdrojích (pro cloudové klienty) a lepší využití nových vlastností pro fulltextové vyhledávání v případě pomalejšího internetového připojení
 • Provázání anotací titulů v datovém zdroji Literatura s plnotextovými tituly v knihovně LIBERIS

CODEXIS, CODEXIS ADVOKACIE, CODEXIS JUSTICE verze 7.15 (15.02.2017)

Přehled změn ve verzi 7.15:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.2.2017

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.2.2017  1 705 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.2.2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 139/2016 Sb. a čá 36/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 94 897 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 292, ostatní do řady C 397.
Celkem v okruhu: 141 046 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.2.2017
Celkem v okruhu: 278 635 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.2.2017
Celkem v okruhu: 45 661 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.2.2017
Celkem v okruhu: 72 901 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS obsahuje k 1.2.2017 celkem 621 055 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1.2.2017 celkem 621 574 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1.2.2017 celkem 622 234 dokumentů.

CODEXIS JUSTICE verze 7.09 (15.11.2016)

Přehled změn ve verzi 7.09:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.11.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.11.2016  1 572 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.11.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 139/2016 Sb. a čá 36/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 90 538 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 292, ostatní do řady C 397.
Celkem v okruhu: 137 483 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.11.2016
Celkem v okruhu: 273 684 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.11.2016
Celkem v okruhu: 44 974 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.11.2016
Celkem v okruhu: 71 242 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 11. 2016 celkem 610 547 dokumentů.

CODEXIS JUSTICE verze 7.07 (17.10.2016)

Přehled změn ve verzi 7.07:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.10.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.10.2016  1 572 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.10.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 127/2016 Sb. a čá 34/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 90 201 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 263, ostatní do řady C 358.
Celkem v okruhu: 136 576 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.10.2016
Celkem v okruhu: 272 247 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.10.2016
Celkem v okruhu: 44 756 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.10.2016
Celkem v okruhu: 70 761 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 10. 2016 celkem 607 283 dokumentů.

CODEXIS JUSTICE verze 7.04 (16.09.2016)

Přehled změn ve verzi 7.04:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.9.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.8.2016  1 571 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.8.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 109/2016 Sb. a čá 27/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 89 713 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 234, ostatní do řady C 319.
Celkem v okruhu: 135 471 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.9.2016
Celkem v okruhu: 270 094 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.9.2016
Celkem v okruhu: 44 502 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.9.2016
Celkem v okruhu: 70 235 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 9. 2016 celkem 602 811 dokumentů.

CODEXIS JUSTICE verze 7.03 (15.08.2016)

Přehled změn ve verzi 7.03:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.8.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.8.2016  1 560 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.8.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 98/2016 Sb. a čá 24/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 89 203 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 201, ostatní do řady C 274.
Celkem v okruhu: 134 364 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.8.2016
Celkem v okruhu: 268 237 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.8.2016
Celkem v okruhu: 44 223 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.8.2016
Celkem v okruhu: 69 704 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 8. 2016 celkem 598 694 dokumentů.

CODEXIS JUSTICE verze 7.03 (18.07.2016)

Přehled změn ve verzi 7.03:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.7.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.7.2016  1 560 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.6.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 81/2016 Sb. a čá 18/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 88 546 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 176, ostatní do řady C 238.
Celkem v okruhu: 133 560 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.7.2016
Celkem v okruhu: 265 881 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.7.2016
Celkem v okruhu: 43 904 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.7.2016
Celkem v okruhu: 69 116 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 7. 2016 celkem 594 340 dokumentů.

CODEXIS JUSTICE verze 6.59 (20.06.2016)

Přehled změn ve verzi 6.59:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.6.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.6.2016  1 560 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.6.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 65/2016 Sb. a čá 14/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 88 285 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 144, ostatní do řady C 151.
Celkem v okruhu: 132 520 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.6.2016
Celkem v okruhu: 264 252 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.6.2016
Celkem v okruhu: 43 629 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.6.2016
Celkem v okruhu: 68 618 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 6. 2016 celkem 590 626 dokumentů.

CODEXIS JUSTICE

Komentáře LIBERIS

VZORY SMLUV A PODÁNÍ

MONITOR VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

MONITOR REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

CITEX - CITAČNÍ SYSTÉM JUDIKATURY

Soudcovská Unie České republiky je hlavním odborným partnerem CODEXIS JUSTICE. Naše společnost pak zajišťuje přípravu produktu splňujícího požadavky a potřeby justice. Jsme také dlouholetým obchodním partnerem a dodavatelem právního informačního systému pro Českou advokátní komoru a pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Pracuji jako soudní znalec ve třech znaleckých oborech, stavebnictví – vady a poruchy staveb, oceňování nemovitostí, a projektování.
Právní systém CODEXIS používám ke své práci již několik roků. Pro jeho jednoduchost, rychlost a spolehlivost, to vše spojené s jistotou, že mám vždy po ruce kompletní právní servis, jsem si na něj zvykl.

Ing. Josef Pavlát, soudní znalec