(09.12.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 2.12.2016 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 390/2016 Sb. sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017.

Složení očkovacích látek bylo v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví stanoveno na základě doporučení Národní imunizační komise. Jde přitom jak o pravidelná očkování například proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu, dětské přenosné obrně, virové hepatitidě B, spalničkám, příušnicím nebo zarděnkám, ale i dalšímu, tak o zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a B nebo vzteklině či o očkování mimořádná (proti virové hepatitidě A).