(04.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.3.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 88/2017 Sb. vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství.

Nově provádí řadu jeho ustanovení týkajících se například seznamu odrůd pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti, podrobnějších požadavků na výrobu některých produktů a fyzikálních, chemických a smyslových požadavků na jakost produktů, odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů, hodnoty přípustných technologických ztrát při výrobě produktů, lhůt pro sdělení výsledku rozborů u nebaleného vína, podrobností stran označování produktů, charakteristiky zemského vína, rozsahu charakteristiky vlastností vína uvedeného v žádosti o povolení přiznávat označení vína originální certifikace, způsobu odběru, velikosti vzorků vína a přípustných odchylek od výsledků rozboru z laboratoře, náležitostí a doby platnosti průvodního dokladu pro přepravu vinařského produktu, která se uskutečňuje výlučně na území České republiky, Registru vinic, evidenčních knih, paušálních částek nákladů na certifikaci vína a ověření souladu se specifikacemi či použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 323/2004 Sb. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel. K vydání zcela nové vyhlášky Ministerstvo zemědělství přistoupilo v návaznosti na doposud poslední novelu zákona o vinohradnictví a vinařství, jež byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 26/2017 Sb. Vzhledem k rozsahu a vysokému počtu změn, jež byly v zákoně provedeny, vyhodnotilo ministerstvo cestu nahrazení dosavadní vyhlášky vyhláškou zcela novou jako přehlednější a jasnější zejména pro vinohradnickou a vinařskou veřejnost oproti situaci, kdy by dosavadní vyhlášku rozsáhle novelizovalo.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.4.2017.