(22.09.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12.9.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 284/2016 Sb. vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice.

Vyhláška byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vydána podle § 11 odst. 5, § 17 odst. 2, § 26 odst. 3, § 28, § 38 odst. 2 a 4, § 39 odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona o pyrotechnice publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 206/2015 Sb. V podrobnostech upravuje vzor formátu rejstříku pyrotechnických výrobků, kterým oznámený subjekt udělil certifikát, požadavky na bezpečnostní opatření k zajištění protipožárních opatření, označení, skladování a používání pyrotechnických výrobků, vymezení a zajištění ohroženého prostoru a podmínky při vystavování pyrotechnických výrobků, obsah evidence skladovaných pyrotechnických výrobků, požadavky na konstrukci stěn, přepážek, dveří a střešních konstrukcí, povrchovou úpravu vnitřních stěn, stropu a podlah, bezpečnostní vzdálenost a obložnost a požární zabezpečení skladu a ochranu před účinky vnějších vlivů, rozsah a délku odborného školení, plán teoretické a praktické části odborného školení a zkušební řád, obsah lékařských prohlídek, náležitosti lékařského posudku a podmínky pro posouzení zdravotní způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky určitých kategorií, nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky určitých kategorií, a nakonec popis a obsah zkoušky detonační charakteristiky pyrotechnického výrobku.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 27.9.2016.