(03.07.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 172/2017 Sb. vyhláška o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti.

Vyhlášku vydalo Ministerstvo vnitra podle § 111 odst. 5 nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 250/2016 Sb. Jejím cílem je, jak název napovídá, upravit podrobnosti obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti a náležitosti osvědčení o vykonání zkoušky.

Úřední osoba oprávněná na základě vnitřního předpisu správního orgánu nebo pověření vedoucím správního orgánu k provádění úkonů správního orgánu v řízení dle nového přestupkového zákona totiž musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Pokud jej nemá, musí mít alespoň vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a současně prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou u Ministerstva vnitra, přičemž jejím zajištěním může ministerstvo pověřit jím zřízenou státní příspěvkovou organizaci. Obsahem zkoušky je ověření znalostí organizace a činnosti veřejné správy a právních předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupek.

Právě publikovaná vyhláška tedy stanovuje podrobnosti obsahu a provádění takové zkoušky a náležitosti osvědčení o jejím vykonání. Účinnosti nabyla společně s novým přestupkovým zákonem, tedy dnem 1.7.2017.