(26.07.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 10. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 196/2017 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy.

Ten mění zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků, zákon o užitných vzorech, zákon o ochraně průmyslových vzorů, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a zákon o ochranných známkách.

Ve všech těchto zákonech je jejich novelizací reagováno na skutečnost, kdy přijetím zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, došlo k zavedení nového konceptu informačních systémů veřejné správy, respektive ke zřízení systému základních registrů, jehož cílem bylo vytvoření datové základny pro nejčastěji využívané údaje při výkonu veřejné moci a zaručení jejich bezpečného sdílení. Úřad průmyslového vlastnictví jakožto ústřední orgán státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví je agendovým místem pro práva průmyslového vlastnictví upravená výše uvedenými zákony. Z těchto zákonů však pro úřad doposud nevyplývala oprávnění přístupu k referenčním údajům ze základního registru obyvatel, který má úřad dle zákona o základních registrech využívat.

Dle důvodové zprávy tak bylo potřeba, aby na základě změny jednotlivých výše uvedených zákonů získal Úřad průmyslového vlastnictví v potřebném rozsahu oprávnění k využívání referenčních údajů ze základního registru obyvatel, a s ohledem na to, že ke splnění této povinnosti potřebuje také přístup k historii těchto údajů, aby měl rovněž oprávnění k využívání údajů z informačního systému evidence obyvatel. Novela má úřadu takové oprávnění zajistit, a to včetně přístupu k údajům v informačním systému cizinců. Oprávněním využívat uvedené údaje má úřad disponovat v rámci výkonu své působnosti pouze v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního úkolu.

Oprávnění má dopomoci k zajištění řádného plnění úkolů úřadu, k potřebnému prověření a dohledání některých údajů v rámci správních řízení, k řádnému vedení rejstříků práv průmyslového vlastnictví a celkově k zefektivnění činnosti tohoto úřadu včetně zjednodušení postavení účastníků řízení před ním.

Zákon nabyl účinnosti dnem 25. 7. 2017.