(25.10.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 3.10.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 322/2016 Sb. zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony.

Zákonem jsou ve větší míře novelizovány takřka všechny z volebních zákonů, ať již jde o zákon o volbách do Parlamentu České republiky, zákon o volbách do zastupitelstev krajů, zákon o volbách do Evropského parlamentu či o zákon o volbě prezidenta republiky. Menší rozsah změn se pak týká zákona o volbách do zastupitelstev obcí, zákona o jednacím řádu Senátu a soudního řádu správního.

Zákon má, dle důvodové zprávy, v podstatě reagovat na dosavadní stav, kdy je volební kampaň upravena v jednotlivých volebních zákonech nejednotně a velmi kuse. Ambicí zákonodárce bylo prostřednictvím novely sjednotit pravidla volební kampaně a jejího financování, a to s akcentem na vytvoření dostatečných předpokladů pro omezení výskytu nečestných jednání nebo dokonce korupce. V tomto duchu přichází s výslovnou podrobnější a jednotnou právní úpravou volebního účtu, financování volební kampaně, výdajů na volební kampaň, zveřejňování údajů o financování volební kampaně, volební kampaně vedené registrovanou třetí osobou, dohledu nad financováním volební kampaně či přestupků a správních deliktů na tomto úseku.

Novelizovaná právní úprava má zdostatečnit rozsah veřejně dostupných informací o financování volební kampaně, jenž doposud, dle důvodové zprávy, neumožňoval zejména potenciálním voličům získat reálný obraz o chování kandidujících subjektů. Cílem je zajistit vyšší míru transparentnosti financování volební kampaně, a to především v kontextu s finanční a věcnou podporou třetími osobami.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.