(28.06.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16.6.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 170/2017 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Rozsáhle, a to ve více než dvou stovkách změnových bodů v případě prvním a třinácti desítkách změnových bodů v případě druhém, je novelizován zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty. Změny se však dotýkají rovněž zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákona o místních poplatcích, zákona o správních poplatcích, daňového řádu či zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Dle důvodové zprávy by mělo zařazení těchto rozličných změn několika zákonů do jediného novelizačního předpisu přispět ke zvýšení přehlednosti dané právní úpravy oproti situaci, kdy by byly změny prováděny řadou samostatných zákonů.

Zákon měl, dle jeho čl. XIV, nabýt své účinnosti dnem 1.4.2017. K tomuto dni jí však nabýt nemohl, neboť byl ve Sbírce zákonů publikován až dne 16.6.2017. S odkazem na ustanovení zákona o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv jasně stanovící, že v žádném případě není možné, aby právní předpis nabyl své účinnosti dříve než dnem publikace ve Sbírce zákonů, a v návaznosti na to s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 Ans 5/2007-60, jenž judikoval, že je na takové ustanovení o účinnosti nutné pohlížet jako na neexistující a aplikovat obecné pravidlo o účinnosti právního předpisu patnáctým dnem po vyhlášení, tedy zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.