(23.08.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5.8.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 254/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Zákonodárce v důvodové zprávě k novele za její hlavní cíl označuje odstranění nedostatků dosavadní právní úpravy, jež doposud vyplynuly z její reálné aplikace v praxi a ze zkušeností v ní nabytých. Šlo také o určitá upřesnění a odstranění aktuálních nejednoznačností, včetně snížení možnosti případné nežádoucí daňové optimalizace v této oblasti. Za primárně nezbytné bylo označeno jednoznačné vymezení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí a odstranění možnosti smluvního ujednání o poplatníkovi v případech koupě nebo směny.

Daň z nemovité věci je tedy nově koncipována, když osoba poplatníka bude od účinnosti novely sjednocena v osobě nabyvatele, a to ve všech případech, kdy dochází ke vzniku předmětu daně. Měly by tím být odstraněny obtíže vyplývající z dosavadní právní úpravy, dle níž je v některých případech poplatníkem daně převodce a v některých nabyvatel. Mění se rovněž koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí, úprava osvobození nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem územním samosprávným celkem či se zjednodušuje způsob určení základu daně u směny, změn je však mnohem více.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.11.2016.