(27.11.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 6. 10. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 325/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Dle důvodové zprávy je účelem novely upravit rozsah a způsob kontroly zpravodajských služeb České republiky a posílit kontrolu všech tří zpravodajských služeb České republiky, tedy jak Bezpečnostní informační služby, tak i Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství. Toho má být dosaženo tím, že parlamentní kontrole mají nově podléhat všechny tyto zpravodajské služby. Jde především o zavedení dvouúrovňového systému kontroly zpravodajských služeb, kdy má být, vedle zvláštních prvoúrovňových kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jež jsou již vytvořeny pro Bezpečnostní informační službu a pro Vojenské zpravodajství a jež mají být nově vytvořeny také pro Úřad pro zahraniční styky a informace, zřízen také od vlády a Poslanecké sněmovny odvozený expertní kontrolní orgán druhé úrovně, tzv. Orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky. Ten má být složen z důvěryhodných, bezpečnostně prověřených a veřejností respektovaných osob.

Jak je v důvodové zprávě dále uváděno, v období setrvalých a v mnoha směrech sílících bezpečnostních hrozeb, jakými jsou například mezinárodní terorismus, organizovaný zločin, masová migrace či hrozby mající původ v kyberprostoru, jsou posilovány oprávnění zpravodajských služeb, jež jsou potřebná pro získávání informací v jejich působnosti důležitých pro předcházení projevům těchto hrozeb. Proto zákonodárce cítil na druhé straně potřebu posílit mimoexekutivní kontrolní mechanismy činnosti zpravodajských služeb prostřednictvím dalšího, na výkonné moci nezávislého kontrolního orgánu, jenž bude zákonem povolán posuzovat zejména podezření z neoprávněného zásahu zpravodajských služeb do ústavně garantovaných práv a svobod.

Vedle zákona o zpravodajských službách je novelizován rovněž zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu a zákon o státním zastupitelství.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.