(11.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 93/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je především projevem transpozice evropské směrnice 2014/67/EU o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení o systému IMI do českého právního řádu. Tato směrnice měla být na unijní úrovni přijata zejména za účelem předcházení, zamezení a boje proti zneužívání a obcházení příslušných pravidel, čehož se mají zaměstnavatelé dopouštět nekalým nebo podvodným způsobem využívajíc výhod volného pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě o fungování EU a v souvislosti s prováděním evropské směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Dle důvodové zprávy má v některých případech docházet k praktikám zaměstnavatelů spočívajících v zakládání fiktivních sídel vysílajících zaměstnavatelů (nazýváno také “letter box companies“), což má následně obcházení směrnice o vysílání pracovníků reálně umožňovat. Prostřednictvím směrnice implementované právě publikovanou novelou má být proto dosaženo bližší identifikace skutečného vyslání pracovníka.

Zákonodárce k novelizaci na vnitrostátní úrovni přistoupil, neboť vyhodnotil, že doposud nebyla předmětná oblast národní legislativou dostatečně regulována. Proto regulaci zejména oblasti kontroly dodržování pracovněprávních předpisů při vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb právě publikovanou novelou realizuje.

Zákon nabyl účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1.4.2017.