(31.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 147/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V zákoně o zadávání veřejných zakázek provádí tato novela, jež byla iniciativou skupiny poslanců, jedinou změnu. Jde o výjimku z povinného vylučování ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 10 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dle důvodové zprávy je nutné výjimku z povinného vylučování ze zadávacího řízení účastníků, kteří jsou akciovou společností a nemají vydané výlučně zaknihované akcie, rozšířit i na akciové společnosti, jejichž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu. Doposud šlo pouze o akciové společnosti, jejichž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce nebo kraje, nyní k těmto subjektům tedy stran výjimky přistupuje výslovně také stát.

Zákon nabyl účinnosti dnem 22.5.2017.