(22.08.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 169/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací obsahuje, vedle mnohého dalšího, speciální úpravu povolovacích procesů a postupů při získávání potřebných práv pro výstavbu zmíněné infrastruktury. Ta obecně vychází z úpravy obsažené zejména ve stavebním zákoně a zákoně o vyvlastnění. Důvodová zpráva uvádí, že přestože byly tyto předpisy v nedávné době novelizovány s cílem zefektivnit postupy správních úřadů tak, aby získání potřebných povolení pro výstavbu bylo jednodušší, rychlejší a zbytečně nezatěžovalo žadatele ani samotné správní úřady, problematika výstavby dopravní infrastruktury je natolik specifická, že ani dosavadní úprava ve speciálním zákoně, ani nově zaváděné či upravené instituty v obecné právní úpravě, zejména pak ve stavebním zákoně, nepovedou k takové optimalizaci povolování a majetkoprávní přípravy staveb dopravní infrastruktury, aby došlo k jejich dostatečnému urychlení.

Přestože původně poslanecký návrh doznal v průběhu legislativního procesu několika změn, stále jeho hlavním cílem zůstává zefektivnění procesu povolovacího řízení k nejvýznamnějším stavbám dopravní infrastruktury se současným zachováním adekvátní možnosti obhájit své zájmy všem dotčeným subjektům. Dosavadní praxe totiž měla ukázat, že největším problémem při přípravě staveb dopravní infrastruktury jsou časové prodlevy způsobené nemožností zahájit stavební práce, a to zejména v důsledku přezkumu některých dílčích rozhodnutí. Vedle toho se lze rovněž setkat s obstrukčním jednáním některých jednotlivců, které ve svém důsledku zablokuje výstavbu rozsáhlých úseků dopravní infrastruktury. Tomu by měly aktuálně publikované změny do budoucna zamezit, či přinejmenším tyto jevy omezit.

Vedle výše uvedeného zákona je novelizován rovněž zákon o dráhách, zákon o pozemních komunikacích, zákon o vyvlastnění a stavební zákon.

Zákon své účinnosti nabývá, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 31. 8. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar