(16.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 462/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Primárním, v důvodové zprávě deklarovaným cílem novely je transponovat do českého právního řádu evropskou směrnici 2014/95/EU, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami, a přizpůsobit zákon o účetnictví požadavkům z ní vyplývajících.

Novelou zákonodárce rovněž reaguje na existenci jiných právních předpisů, jež mají přímý dopad do povinností ukládaných účetním jednotkám právě zákonem o účetnictví. Zejména se jedná o obecnější vymezení subjektů (účetních jednotek), kterých se týkají přeměny. Kromě obchodních korporací jimi mohou být například nadace, spolky, investiční společnosti či investiční fondy. Změn však novela, rozsahem čítající bezmála pět desítek novelizačních bodů, přináší více.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.1.2017.