(12.09.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 247/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely, dle důvodové zprávy, je především provést systémovou změnu v oblasti proplácení přesčasů příslušníků bezpečnostních sborů. Dosavadní stav, kdy byli příslušníci nuceni konat službu

přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce bez nároku na náhradní volno, respektive na služební příjem za službu přesčas, pokud je to v důležitém zájmu služby, se měl ukázat v mnoha   aspektech jako problematický, což měla potvrzovat také judikatura, byť rozpor s ústavním pořádkem Ústavním soudem deklarován nebyl. Přesto zákonodárce vyhodnotil, že zrušení povinnosti příslušníků sloužit 150 hodin ročně přesčas bez nároku na náhradní volno či služební příjem za službu přesčas by mělo významně přispět k řádnému chodu bezpečnostních sborů, neboť povede k zatraktivnění služby, a tedy k nárůstu počtu uchazečů o službu a k personální stabilizaci bezpečnostních sborů. Řádné a efektivní fungování bezpečnostních sborů je přitom, tím spíše za současné situace, prioritou. Vedle toho má novela řešit i další problémy, jež byly v průběhu aplikace zákona identifikovány. Jde například o zavedení standardního institutu zkušební doby, kdy doposud bylo v podstatě velmi obtížné propustit nově přijatého příslušníka, u kterého se již během prvních měsíců trvání služebního poměru ukázalo, že pro výkon služby nemá potřebné předpoklady.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2018.