(07.10.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.9.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 302/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákonodárce měl, dle důvodové zprávy, ambici novelou zajistit vyšší míru transparentnosti financování politických stran a politických hnutí, a to především v kontextu s jejich finanční a věcnou podporou třetími osobami, a vedle toho vyšší míru kontroly hospodaření politických stran a hnutí doplněnou o efektivnější systém sankcí. Toho má být dosaženo například prostřednictvím strukturování přehledu příjmů a výdajů stran a hnutí tak, aby dostatečně zobrazovaly skutečný tok peněžních prostředků, zpřísnění pravidel pro výběr auditora, zlepšení dostupnosti údajů o hospodaření stran a hnutí pro veřejnost pro účely veřejné kontroly, či vytvořením systému sankcí v oblasti hospodaření stran a hnutí, jež budou efektivně reagovat na porušení jednotlivých povinností.

Vedle zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích je novelizován rovněž kompetenční zákon, zákon o bankách, zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, zákon o střetu zájmů a zákon o státní službě.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem 1.1.2017.