(02.11.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 299/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Jde o rozsáhlou novelu zákona o rostlinolékařské péči čítající na čtrnáct desítek novelizačních bodů. Dle důvodové zprávy je jejím hlavním cílem zvýšit ochranu životního prostředí a potravinového řetězce, a to prostřednictvím regulace trhu s nelegálními přípravky na ochranu rostlin. To má být realizováno zejména posílením kontroly nad distribučním řetězcem přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin, zpřesněním úpravy aplikace prostředků na ochranu rostlin a sladěním sankcí se sankcemi podle obdobných úprav, jakou je například chemický zákon.

Zákonem je rovněž novelizován zákon o regulaci reklamy, zákon o zemědělství, zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, zákon o správních poplatcích a zákon o chemických látkách. Zrušuje se také vyhláška č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2017.