(03.09.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 177/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.

Svým rozsahem jde o krátkou novelu. Dle důvodové zprávy je jejím smyslem novelizovat ustanovení o odloženém založení a vzniku společenství vlastníků jednotek v případě těch bytových družstev, na které se tento zvláštní, nyní novelizovaný zákon vztahuje. Konkrétně má být novelou sledován záměr jednak odstranit věcnou chybu dosavadního znění ve vztahu mezi § 24 odst. 2 a § 24 odst. 5 tak, aby bylo zřejmé, že k odloženému založení a vzniku společenství vlastníků jednotek dochází po snížení spoluvlastnického podílu bytového družstva na společných částech domu pod jednu polovinu, jednak vztáhnout právní úpravu podle § 24 také na ta bytová družstva, u nichž se spoluvlastnický podíl na společných částech domu snížil na méně než jednu polovinu v době přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a nyní novelizovaného zvláštního zákona. Nakonec bude propříště jasně stanoveno, za jakého počtu hlasů vlastníků jednotek je shromáždění jednající podle § 24 odst. 3 způsobilé k jednání a usnášení.

Autor: Mgr. Martin Glogar