(07.06.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 151/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem této krátké, jednobodové novely, jež byla poslaneckou iniciativou, je, dle důvodové zprávy, umožnit přenést na kraje, a to na základě veřejnoprávních smluv dle § 159 a násl. správního řádu, dílčí činnosti související se správou silnic I. třídy, aniž by docházelo k úplnému přenosu správy těchto pozemních komunikací ze státu jako jejich vlastníka.

Doposud bylo možné přenést na základě veřejnoprávní smlouvy na kraje správu silnic I. třídy, avšak nikoliv už takto pověřit kraje pouze některými činnostmi souvisejícími s údržbou a opravami dotčené silnice. To neodpovídalo koncepci Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, stejně tak nebyl stav žádoucí ani pro jednotlivé kraje, pro něž by úplný přenos správy silnic I. třídy se všemi souvisejícími povinnostmi představoval nepřiměřenou zátěž. Popsaná situace potom státu jakožto vlastníku silnic I. třídy neumožňovala efektivně spolupracovat s kraji a využívat infrastrukturu a technické kapacity pro údržbu silnic, kterou jednotlivé kraje disponují.

V tomto ohledu tak dochází k požadované modifikaci, jež má přivodit efekt spočívající v úspoře nákladů tím, že se kraje jako správci silnic II. a III. třídy budou moci podílet také na údržbě silnic I. třídy na jejich území, aniž by však na ně byla přenášena odpovědnost za jejich úplnou správu.

Zákon nabyl účinnosti dnem 6.6.2017.