(28.11.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 6. 10. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 326/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Jde o významnou novelu čítající na šestnáct desítek změnových bodů. Dle důvodové zprávy je jejím primárním cílem promítnout do českého právního řádu nové požadavky revidované směrnice EIA, jež jsou předmětem evropské směrnice 2014/52/EU, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Návazným deklarovaným cílem novely je také zjednodušit a zpřehlednit postupy dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, což by mělo vést k administrativním, časovým i finančním úsporám jak na straně oznamovatelů, tak příslušných úřadů. Je také předpokládáno, že v důsledku transpozice této směrnice bude snazší schvalování dotací z Evropských strukturálních a kohezních fondů pro projekty.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 11. 2017.