(20.07.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 10. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 193/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Jde o rozsáhlou novelu o bezmála stovce novelizačních bodů, která svým rozsahem nemá v zákoně o pohřebnictví doposud obdoby a jíž si už, dle důvodové zprávy, vyžádala patnáctiletá aplikační praxe tohoto zákona. Má být zaměřena především na sladění platné právní úpravy s novým občanským zákoníkem, ale také doplnit a upřesnit konkrétní podmínky podnikání v oboru pohřebních služeb, na úpravu balzamace a konzervace a při provozování pohřebišť, a to včetně stanovení sankčních ustanovení, to vše s cílem zajistit zvýšení kvality poskytovaných služeb, na zvýšení ochrany spotřebitele či na změnu působnosti obcí v oblasti pohřbívání (tzv. sociální pohřby). Jako nezbytná byla vyhodnocena nová právní úprava pohřbívání mrtvě narozených dětí a odborné přípravy pro výkon živností v oblasti pohřebnictví. Dílčích změn však přináší ještě více.

Vedle zákona o pohřebnictví jsou dále novelizovány zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, živnostenský zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o myslivosti, zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, zákon o rostlinolékařské péči, stavební zákon či zákon o zdravotních službách.

Účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2017.